Με νέα υπουργική απόφαση τροποποιείται η προηγούμενη με αριθμό 4810/110876/13.10.2015 η οποία αφορά «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρ- θρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (ΦΕΚ 2269 Β΄ 2015).

Μεταξύ άλλων, καταργείται από 1.1.2018 η υποχρέωση των μεταποιητών να λαμβάνουν από τις ΔΑΟΚ βεβαίωση η οποία θα αποδεικνύει ότι εξόφλησαν φορείς και παραγωγούς για την πρώτη ύλη ροδάκινου που έλαβαν στο πλαίσιο του καθεστώτος της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

 

Επίσης, η μεταποιητική επιχείρηση καταβάλει στους φορείς την αξία της πρώτης ύλης υποχρεωτικά με τραπεζικό έμβασμα και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης το αργότερο ως την 1η Μαΐου του επόμενου έτους

 

Αναλυτικά, η τροποποιητική απόφαση έχει ως εξής:

 

Άρθρο 1

 

Τροποποιείται η με αριθμ. 4810/110876/13.10.2015» (Β΄ 2269) υπουργική απόφαση, ως εξής:

Α. Στο άρθρο 1, η περ.(α) και (β) αντικαθίστανται ως εξής:

«α) φορείς:

αα) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης, όπως ορίζονται στο ν. 4384/2016,

αβ) Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τους Kαν(ΕΚ)1305/13 και 1308/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

β) περίοδος μεταποίησης: από 1η Ιουνίου ως και 1η Νοεμβρίου».

Β. Στο άρθρο 2

α) η περ. δ της παρ.3 από τις λέξεις «δ. Βεβαίωση της ΔΑΟΚ... έως τις λέξεις ... ως την 1 Μαΐου του επόμενου έτους» καταργείται από 1.1.2018

β) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται από 1.1.2018 ως εξής: «Η ΔΑΟΚ που εκδίδει το έγγραφο της περίπτωσης (γ), δύναται να ζητήσει πληροφορίες ή να συνεργαστεί με άλλες ΔΑΟΚ προκειμένου να το εκδώσει.»

Γ. Στο άρθρο 3 η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των κριτηρίων ποιότητας, όπως καθορίζονται στη σύμβαση μεταξύ του φορέα ή μεμονωμένου γεωργού και της μεταποιητικής επιχείρησης, η πρώτη ύλη που παραδίδεται στη μεταποιητική επιχείρηση πρέπει να είναι υγιούς, ανόθευτης και εμπορεύσιμης ποιότητας και κατάλληλη για μεταποίηση.».

Δ. Στο άρθρο 4 οι παρ. 1, 3 και 5 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η παράδοση της πρώτης ύλης γίνεται από (α) τους φορείς για τα μέλη τους και τους συνεργαζόμενους με αυτούς γεωργούς ή (β) τους μεμονωμένους γεωργούς που δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων, με ευθύνη τους, στο εργοστάσιο της μεταποιητικής επιχείρησης ή σε κατάλληλο χώρο συγκέντρωσης της μεταποιητικής επιχείρησης, σύμφωνα με την εκάστοτε σχετική νομοθεσία.».

«3. Κατά την παράδοση της πρώτης ύλης διενεργείται σε κάθε φορτίο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Οι ποσότητες ζυγίζονται, καταγράφεται το καθαρό βάρος της πρώτης ύλης που παραδόθηκε και διενεργείται δειγματοληψία για τον υπολογισμό του ποσοστού κατά βάρος ελαττωματικής πρώτης ύλης σύμφωνα με το άρθρο 3.

Η ελαττωματική πρώτη ύλη δεν υπολογίζεται στον καθορισμό των ποσοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 926/39517/6.4.2015 (Β΄ 680) υπουργικής απόφασης».

«5. Όλα τα στοιχεία του ελέγχου καταγράφονται στο δελτίο παράδοσης - παραλαβής, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2. Το δελτίο υπογράφεται από εκπρόσωπo του φορέα ή το γεωργό εφόσον αυτός παραδίδει απευθείας στην μεταποιητική επιχείρηση και από εκπρόσωπο της μεταποιητικής επιχείρησης. Το δελτίο παράδοσης - παραλαβής συνοδεύεται και από το αντίστοιχο ζυγολόγιο.

Εάν κατά την παραλαβή παραβρίσκεται η τριμελής επιτροπή της Δ.Α.Ο.Κ του άρθρου 5 της παρούσας, το εν λόγω δελτίο συνυπογράφεται και από την επιτροπή.

Δελτίο παράδοσης - παραλαβής υποχρεούται να κρατά η μεταποιητική επιχείρηση και ο φορέας ή ο γεωργός.

Εφόσον κατά την οριστικοποίηση των στοιχείων του ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου που αναγράφονται στο δελτίο παράδοσης - παραλαβής υπάρξει διαφωνία μεταξύ των δύο μερών, γνωματεύει σχετικά η τριμελής επιτροπή του άρθρου 5 της παρούσας και η γνωμάτευση είναι οριστική.».

Ε. 1. Η περ.(α) της παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Επιτόπιος έλεγχος τουλάχιστον στο 5% των ποσοτήτων της πρώτης ύλης ανά μεταποιητική επιχείρηση. Γίνεται επαλήθευση των αναγραφόμενων στοιχείων στα δελτία παράδοσης - παραλαβής και η ΤΕΕ συνυπογράφει το εν λόγω δελτίο.

Φορτίο, το βάρος του οποίου δεν ανταποκρίνεται στο αναγραφόμενο στα παραστατικά και το ζυγολόγιο που το συνοδεύουν, απορρίπτεται και επιστρέφεται στο φορέα ή στο γεωργό.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες στο ανωτέρω έργο τους, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις :

- ανακοινώνουν στις αρμόδιες ΔΑΟΚ στην αρχή της περιόδου μεταποίησης τις ποσότητες πρώτης ύλης που πρόκειται να παραλάβουν εντός του συστήματος συνδεδεμένης ενίσχυσης

- καταρτίζουν ένα ενδεικτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα παραλαβής στο οποίο αναφέρεται υποχρεωτικά και ο χώρος παραλαβής και το υποβάλλουν ηλεκτρονικά στις αρμόδιες ΔΑΟΚ, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 της παρούσας»

2. Η περ. (ζ) της παρ. 2 του άρθρου 5 καταργείται από 1.1.2018.

Με νέα υπουργική απόφαση τροποποιείται η προηγούμενη με αριθμό 4810/110876/13.10.2015 η οποία αφορά «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρ- θρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (ΦΕΚ 2269 Β΄ 2015).

Μεταξύ άλλων, καταργείται από 1.1.2018 η υποχρέωση των μεταποιητών να λαμβάνουν από τις ΔΑΟΚ βεβαίωση η οποία θα αποδεικνύει ότι εξόφλησαν φορείς και παραγωγούς για την πρώτη ύλη ροδάκινου που έλαβαν στο πλαίσιο του καθεστώτος της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Επίσης, η μεταποιητική επιχείρηση καταβάλει στους φορείς την αξία της πρώτης ύλης υποχρεωτικά με τραπεζικό έμβασμα και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης το αργότερο ως την 1η Μαΐου του επόμενου έτους

Αναλυτικά, η τροποποιητική απόφαση έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Τροποποιείται η με αριθμ. 4810/110876/13.10.2015» (Β΄ 2269) υπουργική απόφαση, ως εξής:

Α. Στο άρθρο 1, η περ.(α) και (β) αντικαθίστανται ως εξής:

«α) φορείς:

αα) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης, όπως ορίζονται στο ν. 4384/2016,

αβ) Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τους Kαν(ΕΚ)1305/13 και 1308/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

β) περίοδος μεταποίησης: από 1η Ιουνίου ως και 1η Νοεμβρίου».

Β. Στο άρθρο 2

α) η περ. δ της παρ.3 από τις λέξεις «δ. Βεβαίωση της ΔΑΟΚ... έως τις λέξεις ... ως την 1 Μαΐου του επόμενου έτους» καταργείται από 1.1.2018

β) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται από 1.1.2018 ως εξής: «Η ΔΑΟΚ που εκδίδει το έγγραφο της περίπτωσης (γ), δύναται να ζητήσει πληροφορίες ή να συνεργαστεί με άλλες ΔΑΟΚ προκειμένου να το εκδώσει.»

Γ. Στο άρθρο 3 η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των κριτηρίων ποιότητας, όπως καθορίζονται στη σύμβαση μεταξύ του φορέα ή μεμονωμένου γεωργού και της μεταποιητικής επιχείρησης, η πρώτη ύλη που παραδίδεται στη μεταποιητική επιχείρηση πρέπει να είναι υγιούς, ανόθευτης και εμπορεύσιμης ποιότητας και κατάλληλη για μεταποίηση.».

Δ. Στο άρθρο 4 οι παρ. 1, 3 και 5 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η παράδοση της πρώτης ύλης γίνεται από (α) τους φορείς για τα μέλη τους και τους συνεργαζόμενους με αυτούς γεωργούς ή (β) τους μεμονωμένους γεωργούς που δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων, με ευθύνη τους, στο εργοστάσιο της μεταποιητικής επιχείρησης ή σε κατάλληλο χώρο συγκέντρωσης της μεταποιητικής επιχείρησης, σύμφωνα με την εκάστοτε σχετική νομοθεσία.».

«3. Κατά την παράδοση της πρώτης ύλης διενεργείται σε κάθε φορτίο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Οι ποσότητες ζυγίζονται, καταγράφεται το καθαρό βάρος της πρώτης ύλης που παραδόθηκε και διενεργείται δειγματοληψία για τον υπολογισμό του ποσοστού κατά βάρος ελαττωματικής πρώτης ύλης σύμφωνα με το άρθρο 3.

Η ελαττωματική πρώτη ύλη δεν υπολογίζεται στον καθορισμό των ποσοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 926/39517/6.4.2015 (Β΄ 680) υπουργικής απόφασης».

«5. Όλα τα στοιχεία του ελέγχου καταγράφονται στο δελτίο παράδοσης - παραλαβής, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2. Το δελτίο υπογράφεται από εκπρόσωπo του φορέα ή το γεωργό εφόσον αυτός παραδίδει απευθείας στην μεταποιητική επιχείρηση και από εκπρόσωπο της μεταποιητικής επιχείρησης. Το δελτίο παράδοσης - παραλαβής συνοδεύεται και από το αντίστοιχο ζυγολόγιο.

Εάν κατά την παραλαβή παραβρίσκεται η τριμελής επιτροπή της Δ.Α.Ο.Κ του άρθρου 5 της παρούσας, το εν λόγω δελτίο συνυπογράφεται και από την επιτροπή.

Δελτίο παράδοσης - παραλαβής υποχρεούται να κρατά η μεταποιητική επιχείρηση και ο φορέας ή ο γεωργός.

Εφόσον κατά την οριστικοποίηση των στοιχείων του ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου που αναγράφονται στο δελτίο παράδοσης - παραλαβής υπάρξει διαφωνία μεταξύ των δύο μερών, γνωματεύει σχετικά η τριμελής επιτροπή του άρθρου 5 της παρούσας και η γνωμάτευση είναι οριστική.».

Ε. 1. Η περ.(α) της παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Επιτόπιος έλεγχος τουλάχιστον στο 5% των ποσοτήτων της πρώτης ύλης ανά μεταποιητική επιχείρηση. Γίνεται επαλήθευση των αναγραφόμενων στοιχείων στα δελτία παράδοσης - παραλαβής και η ΤΕΕ συνυπογράφει το εν λόγω δελτίο.

Φορτίο, το βάρος του οποίου δεν ανταποκρίνεται στο αναγραφόμενο στα παραστατικά και το ζυγολόγιο που το συνοδεύουν, απορρίπτεται και επιστρέφεται στο φορέα ή στο γεωργό.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες στο ανωτέρω έργο τους, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις :

- ανακοινώνουν στις αρμόδιες ΔΑΟΚ στην αρχή της περιόδου μεταποίησης τις ποσότητες πρώτης ύλης που πρόκειται να παραλάβουν εντός του συστήματος συνδεδεμένης ενίσχυσης

- καταρτίζουν ένα ενδεικτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα παραλαβής στο οποίο αναφέρεται υποχρεωτικά και ο χώρος παραλαβής και το υποβάλλουν ηλεκτρονικά στις αρμόδιες ΔΑΟΚ, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 της παρούσας»

2. Η περ. (ζ) της παρ. 2 του άρθρου 5 καταργείται από 1.1.2018.