Η αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι άμεσα συνυφασμένη με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020, δεδομένου ότι η αγροτική οικονομία συμμετέχει με ποσοστό πάνω από 3% στο ΑΕΠ της χώρας.

Η υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης απαιτεί πρόσθετα κεφάλαια πλέον των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων. Ο αγρότης χρειάζεται τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, τα κατάλληλα χρηματοδοτικά προϊόντα, τα οποία θα του δώσουν ουσιαστικές και βιώσιμες λύσεις στα καθημερινά του προβλήματα. Η Τράπεζα Πειραιώς έρχεται σε αυτή τη δύσκολη οικονομικά συγκυρία να σταθεί δίπλα στους αγρότες για την υλοποίηση των σχεδίων τους. Διευκολύνει τις επενδύσεις τους, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, υποστηρίζει την εξωστρέφεια.

Ο αγροτικός τομέας χρηματοδοτείται από την Τράπεζα Πειραιώς είτε μέσω κεφαλαίων κίνησης, με στόχο τη στήριξη αυτής καθεαυτής της παραγωγικής διαδικασίας και των υπόλοιπων βραχυπρόθεσμων αναγκών είτε για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων και τις υπόλοιπες μακροπρόθεσμες ανάγκες.

Προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης αξιοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Στόχος είναι να «περάσει» η γεωργία στην επόμενη ημέρα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Τράπεζα Πειραιώς εκτός της χρηματοδότησης συμβάλλει και στην αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων του αγροδιατροφικού κλάδου. Η πολύπλευρη στήριξη του πρωτογενούς και ευρύτερα του αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί κορυφαία στρατηγική επιλογή της. Στηρίζει τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, που μπορούν να αξιοποιήσουν το πλούσιο αναπτυξιακό της απόθεμα.

Η κάλυψη σε ρευστότητα των καθημερινών αναγκών είναι το ζητούμενο για τον αγρότη. Η Τράπεζα Πειραιώς δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να έχουν στη διάθεσή τους τα παραγωγικά μέσα που χρειάζονται όταν πρέπει. Προϊόντα στοχευμένης χρηματοδότησης, όπως:

1) Κάρτα του Αγρότη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Το ύψος του ποσού είναι συνδεδεμένο με την ετήσια επιδότηση και είναι άμεσα διαθέσιμο στον αγρότη κατά την καλλιεργητική περίοδο. Με το ποσό αυτό καλύπτει καλλιεργητικές και άλλες δαπάνες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι συναφείς με την παραγωγική διαδικασία, όπως αγορά λιπασμάτων και καυσίμων, πληρωμή υποχρεώσεων του κ.ά..

2) Κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Το Πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από το 2013, παρέχει σημαντικά οφέλη σε περισσότερους από 25.000 αγρότες, που συμμετέχουν σε αυτό. Ο αγρότης έχει ρευστότητα τη στιγμή που τη χρειάζεται και έχει εξασφαλίσει την πώληση των προϊόντων του, αξιοποιώντας το συμβόλαιο μεταξύ επιχείρησης και παραγωγού. Έχουν, ήδη, συμμετάσχει περισσότερες από 300 μεταποιητικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών, που παράγουν 60 διαφορετικά προϊόντα. Με την Κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, ο αγρότης αγοράζει αγροεφόδια και καύσιμα, ζωοτροφές, εξοφλεί τους λογαριασμούς και καλύπτει κάθε παραγωγική ανάγκη που θα του παρουσιαστεί.

3) Μικρο-χρηματοδότηση Αγροτών. O παραγωγός έχει πρόσβαση σε ένα ποσό μέχρι 5.000 ευρώ, για να καλύπτει άμεσα τις έκτακτες ανάγκες, που είναι σχετικές με την αγροτική δραστηριότητα, όπως αποκατάσταση ζημιών στο γεωργικό εξοπλισμό,

μικροεπισκευές, αντικατάσταση φυσικού ή ζωικού κεφαλαίου μικρής κλίμακας και οποιαδήποτε άλλα μη προγραμματισμένα έξοδα.

4) Αγορά γεωργικών μηχανημάτων. Η συνεργασία με την εταιρεία «Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ» αποτελεί μια ακόμα ολοκληρωμένη λύση της Τράπεζας Πειραιώς προς τους πελάτες της αγρότες, που στοχεύει στην τόνωση της ρευστότητας στην αγορά των γεωργικών μηχανημάτων και τη χρηματοδότηση των σχετικών μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ενίσχυσης. Μέσω του προγράμματος χρηματοδοτούνται οι αγρότες με ευνοϊκούς όρους για την αγορά γεωργικού εξοπλισμού, τόσο στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.1 του Π.Α.Α. 2014-2020 (μόνο για καινούρια μηχανήματα) όσο και εκτός. Η χρηματοδότηση γίνεται με επενδυτικό δάνειο, για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, νέου ή μεταχειρισμένου (γεωργικοί ελκυστήρες και παρελκόμενα) με ευνοϊκούς όρους, αλλά και σημαντικά πλεονεκτήματα για τους πελάτες.

Στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης για τον αγροδιατροφικό τομέα, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει και άλλα χρηματοδοτικά προϊόντα, όπως: «Κεφάλαιο Κίνησης – Ανοικτό Δάνειο Αγροτών (ΑΔΑ)» για κάλυψη παραγωγικών αναγκών, «Αγορά γης» & «Αγορά Εξοπλισμού» για τη δημιουργία ανταγωνιστικών εκμεταλλεύσεων, «Νέοι και Νεοεισερχόμενοι Αγρότες» για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των νέων γεωργών και το «Πρόγραμμα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) Εξοπλισμού και Επαγγελματικών Οχημάτων».