Από τις 11/04/2017 έως τις 12/04/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 9.795.883,66 €: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 11/04/2017-12/04/2017