Από τις 01/09/2017 έως τις 08/09/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 8.443.254,74 €:ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 01/09/2017-08/09/2017