Από τις 15/06/2018 έως τις 19/06/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 3.056.328,33 €:ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 15/06/2018-19/06/2018