Άρθρο...

Τροποποίηση διατάξεων  ν. 4067/2012 (Α΄79)

 

Με την αντικατάσταση του πέμπτου εδαφίου της παρ. 2 αποτυπώνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια και πληρότητα ο κύκλος δράσεων και υποχρεώσεων που ακολουθείται στο πλαίσιο του μηχανισμού επιτήρησης και αξιολόγησης του οικονομικού αποτελέσματος του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ, ο οποίος θα οδηγεί στην νομοθετική τροποποίηση των μοναδιαίων χρεώσεων του ανταλλάγματος τον Δεκέμβριο έκαστου έτους, μετά από εισήγηση της ΡΑΕ, ώστε να είναι ετησίως ισοσκελισμένος ο λογαριασμός και να μηδενίζεται τυχόν προβλεπόμενο έλλειμμα που προκύπτει κατά το τρέχον έτος, στο οποίο ενσωματώνεται το τυχόν έλλειμμα του προηγούμενου έτους ή να αξιοποιείται τυχόν προβλεπόμενο πλεόνασμα. Για την αναπροσαρμογή θα ακολουθείται χρονικά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει την αποστολή σχετικής εισήγησης του αρμόδιου Διαχειριστή προς την ΡΑΕ τον Σεπτέμβρη έκαστου έτους με στοιχεία και εκτιμήσεις του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ του τρέχοντος και του επόμενου έτους και κατόπιν θα ακολουθεί η αποστολή εισήγησης της ΡΑΕ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Νοέμβριο έκαστου έτους η οποία  θα εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή, τυχόν σωρευτικά ελλείμματα σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 55 ν. 4001/2011, την ανάγκη τήρησης ενός αποθέματος ασφαλείας και τυχόν κάλυψη του κόστους από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2.

 

 

Άρθρο...

Τροποποίηση διατάξεων  ν. 4389/2016 (Α΄94)

 

Με την παράγραφο 1 τροποποιούνται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 ορίζοντας ρητά ότι η μείωση ή αύξηση αντίστοιχα των προς δημοπράτηση ποσοτήτων λαμβάνει χώρα στις δύο επόμενες δημοπρασίες από την έκδοση της απόφασης της ΡΑΕ. Με την προηγούμενη διατύπωση της παραγράφου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση της ΡΑΕ εκδιδόταν μετά την πρώτη δημοπρασία από την παρέλευση του εξαμήνου αναφοράς, η μείωση ή αύξηση των προς δημοπράτηση ποσοτήτων λάμβανε χώρα κατ’ ουσίαν μόνο στην δεύτερη δημοπρασία από την παρέλευση του εξαμήνου αναφοράς με αποτέλεσμα την δημοπράτηση πολύ μεγάλων ποσοτήτων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση η απόκλιση κατανέμεται ομαλότερα προς διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στις δημοπρασίες και στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας γενικότερα.

 

Με την παρ. 2 τροποποιείται το άρθρο 136 του ν. 4389/2016. Με την περίπτωση (α)  προστίθεται νέο  και ασφαλές κριτήριο συμμετοχής των επιλέξιμων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας στις δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων. Η προσθήκη αυτή καθίσταται αναγκαία και επιτακτική προκειμένου (α) να διασφαλιστεί ο σκοπός των δημοπρασιών για την ανακατανομή των μεριδίων στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα, (β) η πρόσβαση στα προθεσμιακά προϊόντα να είναι ισότιμη στους επιλέξιμους προμηθευτές, (γ) το όφελος να μεταφέρεται στους επιλέξιμους προμηθευτές με σκοπό την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας και των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές και (δ) να αποτραπούν φαινόμενα στρέβλωσης στις Δημοπρασίες και την λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την περίπτωση (β) προστίθεται νέα παράγραφος 2 στο άρθρο 136 του ν. 4389/2016, σύμφωνα με την οποία εισάγονται διατάξεις προκειμένου να αποδεικνύονται τα κριτήρια για την συμμετοχή στις Δημοπρασίες. Ειδικότερα εισάγεται  η υποχρέωση των νέων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατά την κατάθεση της αίτησης εγγραφής τους στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών στις Δημοπρασίες, να υποβάλλουν στο Λειτουργό της Αγοράς ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό πλάνο δραστηριοποίησης και ανάπτυξης τους στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον ετήσιο σχέδιο διείσδυσης με τριμηνιαίους στόχους στη λιανική αγορά με χρήση ποσοτήτων Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το επιχειρηματικό αυτό πλάνο, είναι πιο λεπτομερές από το επιχειρηματικό σχέδιο που προβλέπεται στο μέρος 4 του Παραρτήματος 1 του ισχύοντος Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς απαιτεί συγκεκριμένα τουλάχιστον την εξειδίκευση της χρήσης στη λιανική αγορά των ποσοτήτων ενέργειας που θα δημοπρατούνται κάθε φορά. Οι τεχνικές λεπτομέρειες θα καθορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Με την περίπτωση (γ) γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις προκειμένου να εναρμονιστεί η αναριθμημένη παράγραφος 3 του άρθρου 136 του ν. 4389/2016 με τις εισαγόμενες τροποποιήσεις στις λοιπές παραγράφους του άρθρου και ειδικότερα με τα νέα κριτήρια και υποχρεώσεις που εισάγονται με τις παραγράφους 1 και 2 όπως αυτές διαμορφώνονται και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 135.

Με την περίπτωση (ε) προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 136 του ν. 4389/2016. Σκοπός της εισαγωγής αυτής είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού ελέγχου της πλήρωσης των κριτηρίων που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 και την παρ. 1 του άρθρου 135. Στο έλεγχο αυτό προβαίνει ο ΛΑΓΗΕ κατά το μήνα διενέργειας έκαστης δημοπρασίας, προκειμένου για την συμμετοχή των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας στις δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων. Ο Λειτουργός της Αγοράς εξετάζει αποκλειστικά με τις Δηλώσεις Φορτίου την πλήρωση του κριτηρίου (γ), σύμφωνα με το οποίο κάθε Προμηθευτής πρέπει να αναπτύσσει ή να διατηρεί δραστηριότητα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προς τρίτους στην λιανική αγορά. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις Επιλέξιμων Προμηθευτών οι οποίοι συμμετέχουν για πρώτη φορά στις Δημοπρασίες, προκειμένου για τον έλεγχο ικανοποίησης του κριτηρίου (γ) της παρ. 1 ως προς την πρώτη συμμετοχή αυτών στις Δημοπρασίες, ο Λειτουργός της Αγοράς εξετάζει αποκλειστικά το επιχειρηματικό πλάνο της παρ. 2.

Άρθρο ...

Με την μεταβατικής φύσεως παράγραφο 1, θεσπίζεται, για λόγους ίσης μεταχείρισης, η δυνατότητα των ήδη εγγεγραμμένων κατά την έναρξη ισχύος της προτεινόμενης ρύθμισης στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών στις Δημοπρασίες, κατάθεσης μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2018 του περιγραφόμενου με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρηματικού πλάνου. Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών στις Δημοπρασίες του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας («ΣΣΔΠΠΗΕ») και δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία Δημοπρασία, οφείλουν να υποβάλλουν εμπροθέσμως, τρεις (3) εργάσιμες πριν από την διενέργεια της πρώτης Δημοπρασίας μετά την έκδοση του παρόντος στο Λειτουργό της Αγοράς το επιχειρηματικό πλάνο της παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4389/2016.

Με την παράγραφο 2, διευκρινίζεται ρητά ότι, πρώτον ο Λειτουργός της Αγοράς οφείλει να υποβάλει εντός δύο (ημερών) από την έναρξη ισχύος του παρόντος στη ΡΑΕ εισήγηση τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Ηλεκτρικής Ενέργειας, προκειμένου οι εισαγόμενες ρυθμίσεις να εφαρμοστούν άμεσα και δεύτερον κριτήρια ελέγχου τα οποία έχουν εισαχθεί προ την έκδοση του παρόντος τροποποιούνται κατάλληλα προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τα θεσπιζόμενα με την προτεινόμενη ρύθμιση.