Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση  από 27 Φεβρουαρίου 2017 μέχρι 27 Μαρτίου 2017. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών, κάθε αγροτεμαχίου,  για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του.

Όπως είχε προαναγγείλει η ΚΕΟΣΟΕ οι Άδειες θα κατανεμηθούν σε εθνικό και όχι σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ σε περίπτωση που οι αιτήσεις θα υπερβούν το 1% της εθνικής με αμπελώνες έκταση, θα ενεργοποιούνται τα κριτήρια προτεραιότητας που είναι:

1) Νεοεισερχόμενοι σύμφωνα με τα κριτήρια του ΜΑΑΕ

Συντελεστής βαρύτητας: 0,30

2) Εκτάσεις που συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος (βιολογικά, εθνικά συστήματα πιστοποίησης, αναβαθμίδες)

Συντελεστής βαρύτητας: 0,10

3) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς (ορεινές άνω των 500 μ., Νησιά Αιγαίου Πελάγους)

Συντελεστής βαρύτητας: 0,10

4) Διεύρυνση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων

≥ 5 έως και 20 στρ., Συντελεστής βαρύτητας: 0,35

> 20 έως 30 στρ., Συντελεστής βαρύτητας: 0,245

> 30 στρ., Συντελεστής βαρύτητας: 0,175

5) Συμπεριφορά παραγωγού (δεν συνυπολογίζεται τελικά η Δήλωση Συγκομιδής, μόνο η παράνομη φύτευση)

Συντελεστής βαρύτητας: 0,15

Για την ΥΑ πατήστε ΕΔΩ