Στα 12 κιλά ανά στρέμμα ο πιστοποιημένους σπόρος σποράς για το σκληρό σιτάρι

16 Φεβρουαρίου, 2017
Στα 12 κιλά ανά στρέμμα ο πιστοποιημένους σπόρος σποράς για το σκληρό σιτάρι

Δημοσιεύθηκε η αναθεώρηση της ελάχιστης ποσότητας πιστοποιημένου σπόρου σποράς για το σκληρό σιτάρι που ορίστηκε στα 12 κιλά ανά στρέμμα.

Πρόκειται για την με αριθμό 246/11301 υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 424/Β/14.2.2017, σύμφωνα με την οποία ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 12.000.000 ευρώ, για το έτος 2018 στα 11.870.803 ευρώ, για το έτος 2019 στα 11.743.009 ευρώ και για το έτος 2020 στα 11.743.009 ευρώ.

 

Επιπλέον η απόφαση τροποποιεί τις υποχρεώσεις των αγροτών ως εξής:

-Οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν ορισμένη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου σποράς (προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο Α και Β αναπαραγωγής).

-Οι εκτάσεις των παραγωγών που συμμετέχουν στη Συνδεδεμένη ενίσχυση πρέπει να σπέρνονται και με πιστοποιημένο σπόρο σποράς

 

Αναλυτικά η απόφαση έχει ως εξής:

 

Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 1194/155613/08-12-2014 απόφασης, όπως ισχύει

Η υπ΄ αριθ. 1194/155613/08-12-2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της Συνδεδεμένης ενίσχυσης για το σκληρό σιτάρι σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β΄ 3393), τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 9.000.000 ευρώ, για το έτος 2016 ανέρχεται στα 11.858.727 για το έτος 2017 ανέρχεται στα 12.000.000 ευρώ, για το έτος 2018 στα 11.870.803 ευρώ, για το έτος 2019 στα 11.743.009 ευρώ και για το έτος 2020 στα 11.743.009 ευρώ».

β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Να χρησιμοποιούν ορισμένη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου σποράς (προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο Α και Β αναπαραγωγής ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 225020/ 31-3-2003 (Β΄492) "Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων δημητριακών προς σπορά", όπως ισχύει. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή), όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 217265/28-01-2014 (Β΄ 203)».

γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι εκτάσεις των παραγωγών που συμμετέχουν στη Συνδεδεμένη ενίσχυση πρέπει να σπέρνονται και με πιστοποιημένο σπόρο σποράς. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου σποράς για το σκληρό σιτάρι καθορίζονται τα 12 κιλά ανά στρέμμα.»

Δείτε περισσότερα για:
Σιταρι
Σποροι
Συνδεδεμένη

Επικαιρότητα