«Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»

Την ένταξη:

α) στη δράση 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες του ΠΑΑ 2014 – 2020, των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης συνολικής δημόσιας δαπάνης εβδομήντα τέσσερα 5 εκατομμύρια εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια εξήντα εννέα ευρώ και δέκα έξι λεπτά (74.078.369,16 €), όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

β) στη δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία», υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020, των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, συνολικής δημόσιας δαπάνης εκατόν σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά (144.955.512,90 €), όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Απόφασης Ένταξης Πράξεων και η διάρκεια των δεσμεύσεων  για τη δράση 11.1.2, ορίζεται για συνεχές χρονικό διάστημα τριών ετών  για τη δράση 11.2.2, ορίζεται για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών.

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης

1. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιεί την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) της δαπάνης δια των οργανικών μονάδων επιπέδου Περιφερειακών Διευθύνσεων. Ειδικότερα για την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης οι ελεγκτές διενεργούν έλεγχο διασταύρωσης των επιμέρους στοιχείων υπολογισμού της πληρωμής, με βάση τα διαθέσιμα ατομικά στοιχεία των δικαιούχων στο ΠΣ που υποστηρίζει την εφαρμογή του Μέτρου 11.

2. Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, διενεργείται αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων πληρωμής που οδηγεί στον ορισμό του τελικού ποσού πληρωμής. Οι πληρωμές καταβάλλονται σε δύο το πολύ δόσεις.

3. Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων μπορεί να καταβληθεί προκαταβολή της ενίσχυσης που αφορά σε απώλεια εισοδήματος, πριν την 1η Δεκεμβρίου αλλά όχι πριν τη 16η Οκτωβρίου εκάστου έτους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Καν(ΕΕ) 1306/2013.

4. Οι πληρωμές διενεργούνται, ανά Περιφέρεια Στήριξης, Προτεραιότητα και Περιοχή Εστίασης μετά τη δημιουργία φακέλου μέσω του ΟΠΣΑΑ.

5. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τον ΕΦΔ για το συνολικό ποσό που δύναται να καταβληθεί στους δικαιούχους, προκειμένου ο τελευταίος να μεριμνήσει για την έκδοση απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης, στην οποία αναγράφεται το συνολικό ποσό που δύναται 23 να καταβληθεί στους δικαιούχους, η Συλλογική Απόφαση (Σ.Α.Ε.), ο ενάριθμος Κ.Α.Ε. και ο τίτλος του έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η διάθεση της πίστωσης. Την απόφαση αυτή ο ΕΦΔ τη διαβιβάζει στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ.

6. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης, εκδίδει εντολή κατανομής πίστωσης με την οποία μεταφέρονται οι πιστώσεις στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ). Την εντολή αυτή διαβιβάζει στην Τράπεζα της Ελλάδος, την αναρτά στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ.

7. Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενημερώνεται το ΟΠΣΑΑ από το ΠΣ μέσω κατάλληλης διεπαφής για τις αιτήσεις πληρωμής, τους διοικητικούς ελέγχους και τα στοιχεία πληρωμών και συντάσσονται πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, στους οποίους:

α) Για τις πράξεις των οποίων ανακαλείται η ένταξη αποτυπώνονται η αιτούμενη έκταση, το ποσό ένταξης και οι λόγοι ανάκλησης.

β) Για τις πράξεις για τις οποίες καταβλήθηκε η ενίσχυση αποτυπώνονται: αα) η αιτούμενη έκταση, ββ) η προσδιορισθείσα και η πληρωτέα έκταση (ανά καλλιεργητική ομάδα), γγ) το ποσό ένταξης - πληρωμής προ κυρώσεων, δδ) το ποσό κυρώσεων, εε) το τελικό ποσό πληρωμής συμπεριλαμβανομένου του ποσού των κυρώσεων, στστ) τυχόν συμψηφισμοί από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, ζζ) ποινές πολλαπλής συμμόρφωσης και πολυετείς κυρώσεις. Τα στοιχεία των περ. α΄ και β΄ αναρτώνται στο ΠΣ και η ανάρτησή τους ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ενημέρωση περιλαμβάνει τη δυνατότητα υποβολής προσφυγής (ενδικοφανούς προσφυγής) κατά την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999 (Α΄45). 24

γ) Οι προσφυγές υποβάλλονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που αναφέρεται στην ανακοίνωση στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ. Στην προσφυγή του ο δικαιούχος αναφέρει αναλυτικά τους λόγους και προσκομίζει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο προκειμένου να αποδείξει τους ισχυρισμούς του.

δ) Οι προσφυγές των δικαιούχων εξετάζονται από τριμελή επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ε) Σε περίπτωση καταγγελίας ή υπόνοιας για απάτη για την αξιολόγηση της αίτησης, πραγματοποιείται και συμπληρωματικός επιτόπιος έλεγχος.

στ) Η εξέταση των προσφυγών ολοκληρώνεται εντός διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους.

ζ) Η διαδικασία καταβολής ενίσχυσης δύναται να ολοκληρωθεί πριν την εξέταση των προσφυγών.

η) Μετά το τέλος της εξέτασης των προσφυγών το σύνολο των στοιχείων καταχωρίζονται στο ΠΣ και μεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ, με κατάλληλη υπηρεσία διαδικτύου που παρέχεται από το τελευταίο.

 

Δείτε εδώ την απόφαση.