Αλλαγές στα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών

20 Αυγούστου, 2018
 Αλλαγές στα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών

Τροποποίηση της αριθμ. 4270/139407/28.12.2017 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, της 20.12.2013,σ. 671), (ΕΕ) αριθμ. 2017/891 της Επιτροπής (ΕΕ L138, της 25.5.2017, σ. 4) και (ΕΕ) αριθμ. 2017/892 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 57), σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών» (Β’ 5/5.1.2018). 

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ.4270/139407/28.12.2017 απόφασης (Β’ 5/5.1.2018) .Η αριθμ. 4270/139407/28.12.2017 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) αριθμ. 2017/891 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 4) και (ΕΕ) αριθμ. 2017/892 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 57), σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών» (Β’ 5/5.1.2018), τροποποιείται ως ακολούθως:1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. 4 της παρ. Γ του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η τριμελής επιτροπή παραλαβής δράσεων της παρ. 2 του άρθρου 22 ελέγχει και επαληθεύει με διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο, τα οριζόμενα στα άρθρα 26 και 27 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892».

2. Το άρθρο 12 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891».
β) Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτ. β’ της περίπτ. 3.1.της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:«β) τους στόχους του προγράμματος, λαμβανομένων υπόψη των προοπτικών παραγωγής και των δυνατοτήτων διάθεσης, καθώς και εξήγηση του τρόπου με τον οποίο το πρόγραμμα πρόκειται να συμβάλει στην εθνική στρατηγική και είναι συνεπές με τους στόχους της, μεταξύ άλλων ως προς την ισορροπία μεταξύ των δραστηριοτήτων, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτ. 7.4 της παρ. 7».
γ) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ΟΠ μπορεί να προσκομίσουν μία μόνο προσφορά σε σαφώς αιτιολογημένες περιπτώσεις ύπαρξης προγενέστερων, κατά την υποβολή της αίτησης, πολυετών συμβάσεων ή ύπαρξης προγενέστερων ιδιωτικών συμφωνητικών (που λήγουν σε μεταγενέστερο έτος από το έτος που αφορά την υλοποίηση) σχετικών με τις δράσεις.
Η επιλεξιμότητα των δράσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων κρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 31 του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891.».

Δείτε εδώ το ΦΕΚ.

Δείτε περισσότερα για:
Ομάδες
Παραγωγών

Επικαιρότητα