Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για το Μέτρο 13

28 Νοεμβρίου, 2018
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για το Μέτρο 13

Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης/Πληρωμής Μέτρου 13 "ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ" του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση), για το έτος 2018 και Έναρξη Υποβολής Ενστάσεων.

Στις 26 Νοεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 1847/51107/26-04-2016 1847/51107/26-04-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1275/Β΄/2016 – ΑΔΑ 6ΤΧΥ4653ΠΓ- 15Π), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , η πρώτη κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στο Μέτρο 13  ‘’ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΝΕΚΤΗΜΑΤΑ’’ του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση), για το έτος 2018.

Κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δύναται να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή (ένσταση) εντός 10 εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την Τρίτη 27.11.2018 μέχρι την Δευτέρα 10.12.2018 απευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες ή Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Δείτε περισσότερα για:
Μέτρο 13

Επικαιρότητα

Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα 3.1.8 και 4.1.20 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.