Πρόσκληση για τη «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»

2η Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων στήριξης στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», του Υπομέτρου 10.1, του Μέτρου 10, του Προγράμματος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

-Νέους εν δυνάμει δικαιούχους, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών οι οποίοι είναι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση

- Δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης οι οποίοι: α) επιθυμούν να ενταχθούν για διαφορετική κατηγορία ζωικού κεφαλαίου ή και για την ίδια ζωική κατηγορία αλλά για διαφορετική φυλή αγροτικών ζώων. β) έχουν ανακαλέσει την αίτηση στήριξης τους από την 1η πρόσκληση και έχουν συμπεριληφθεί στην απόφαση ανάκλησης πράξεων. Να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν την υποβολή της ΕΑΕ 2019 και μετά να υποβάλλουν την αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της 2η Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09.

1.2 Στόχοι της δράσης

Παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής και στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης.

1.3 Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 είναι όλη η Χώρα

1.4 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια Ευρώ (6.000.000 €) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

1.5 Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως σε αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος που επιφέρει η διατήρηση μονάδων ζωικού κεφαλαίου αυτόχθονων φυλών.

1.6 Ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως και το ύψος της ενίσχυσης σε ευρώ ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου) ανά κατηγορία ζώου ορίζεται ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 1 ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΑΝΑ 15 ΘΗΛΥΚΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 1 ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΑΝΑ 15 ΘΗΛΥΚΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Βοοειδή                                                                      333                                                                                                                  310

Πρόβατα                                                                     232                                                                                                                 209

Αίγες                                                                           232                                                                                                                 209

Χοίροι                                                                         215                                                                                                                  192

Ιπποειδή                                                                                                                        350

Όπου, ισχύουν οι παρακάτω ισοδυναμίες: Ένα (1) βοοειδές ηλικίας έξι (6) μηνών έως δύο (2) ετών = 0,6 ΜΖΚ Ένα (1) βοοειδές ηλικίας άνω των δύο (2) ετών = 1 ΜΖΚ Ένα (1) προβατοειδές ή αιγοειδές άνω του ενός (1) έτους = 0,15 ΜΖΚ Μία (1) χοιρομητέρα = 0,5 ΜΖΚ Ένα μόνοπλο άνω των έξι (6) μηνών = 1 ΜΖΚ Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης στους τομείς βοοτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας και χοιροτροφίας περιλαμβάνει το κόστος για την εκτροφή αρσενικών ζώων αναπαραγωγής με αναλογία ένα (1) αρσενικό ζώο για κάθε δεκαπέντε (15) θηλυκά ζώα αναπαραγωγής που ανέρχεται σε 23 €/ΜΖΚ.

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις