Δόθηκε παράταση στο υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων »

31 Μαΐου, 2019
Δόθηκε παράταση στο υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων »

Δόθηκε παράταση στο υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων έως τις 25 Ιουνίου.
Τροποποιούμε  την  με  αρ.  592/23-1-2019 Απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  Αγροτικής  Πολιτικής  και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «1 η  Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» ως εξής: 

Άρθρο 1 
Το άρθρο 5 «Περίοδος, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους αναφοράς 2018» αντικαθίσταται ως εξής: 
«Περίοδος, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους αναφοράς 2018
1.Περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας και περίοδος έκδοσης αποφάσεων ένταξης
α)  Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 22 Μαρτίου 2019  έως και 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 1 μετά το μεσημέρι. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 25 Ιουνίου 2019. 
β)  Ως περίοδος έγκρισης αυτών ορίζεται η μετά την 26η  Ιουνίου 2019 περίοδος σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 της παρούσας.
2.Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας: 
Η  υποβολή  των  αιτήσεων  στήριξης-φακέλων  υποψηφιότητας,  πραγματοποιείται  ηλεκτρονικά  μέσω  του Πληροφοριακού  Συστήματος  Κρατικών  Ενισχύσεων  (ΠΣΚΕ)  που  λειτουργεί  στον  ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις  26 Ιουνίου 2019 έως και τις 15 Ιουλίου 2019 (στην περίπτωση που η αίτηση στήριξης αποσταλεί ταχυδρομικά, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου), οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ  του  τόπου  μόνιμης  κατοικίας  του  αρχηγού  της  Γεωργικής  εκμετάλλευσης,  λαμβάνοντας  σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.» 

Άρθρο 2 
Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής: «7.  Μετά  την  ηλεκτρονική  υποβολή  οι  υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 5 να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο της αίτησης στήριξης  στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.» 

Κατά λοιπά ισχύει η με αρ. 592/23-1-2019 απόφασή μας.  

Δείτε περισσότερα για:
Εκμεταλλευση
Γεωργική

Επικαιρότητα