Τροποποίηση της απόφασης για το Μέτρο 9

4 Ιουλίου, 2019
Τροποποίηση της απόφασης για το Μέτρο 9

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 3979/30-05-2019 Απόφασης μετά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 3979/30-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΑΞ24653ΠΓ-0ΓΒ) απόφαση ως προς τον πίνακα Ι «ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» και τον πίνακα ΙΙΙ «ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» μετά την εξέταση των ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Μέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020.

2. Στους φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις στο πλαίσιο του ανωτέρω Μέτρου, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας σχετικά με το αποτέλεσμα της εξέτασής της και δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στην απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων, η οποία είναι καταχωρημένη στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η πρόσβαση στο σύστημα είναι δυνατή μέσω του προσωπικού κωδικού του φορέα.

3. Ο φορέας με κωδικό έργου Μ9ΣΟΠ-0258 δεν αποδέχθηκε την ένταξή του στον πίνακα Ι «ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» της υπ’ αριθμ. 3979/30-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΑΞ24653ΠΓ-0ΓΒ) απόφασης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. εισερχ. 4168/07-06-2019 έγγραφό του προς τη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας.

4. Ο φορέας με κωδικό έργου Μ9ΣΟΠ-0257 δεν αποδέχθηκε την ένταξή του στον πίνακα Ι «ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ», σύμφωνα με την από 01-07-2019 εξώδικη γνωστοποίηση-αίτηση προς τη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας. 4.

Επί των αποφάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης νέας ενδικοφανούς προσφυγής. Η παρούσα να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες http://www.minagric.gr και http://www.agrotikianaptixi.gr.

Δείτε εδώ την απόφαση.

Δείτε περισσότερα για:
Ομάδες
Παραγωγών

Επικαιρότητα