Αίτηση ανάκλησης ένταξης στο μέτρο «Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας»

Εγκύκλιος - “Διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» του μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020”

Σκοπός της εγκυκλίου είναι ο καθορισμός των λεπτομερειών αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής: Α. Αίτησης Τροποποίησης Πράξης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης Β. Αίτησης Ανάκλησης Ένταξης Πράξης εκ μέρους των δικαιούχων της δράσης 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014- 2020, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του άρθρου 11 της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 3256), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 3806/174327/14.12.2018 (ΦΕΚ Β΄ 6013) όμοια και με την αριθ. 515/34062/19.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΕΔΞ4653ΠΓ – 9Λ7) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η τροποποίηση πράξης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης, καθώς και η ανάκληση ένταξης πράξης, πραγματοποιούνται – σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των σχετικών ενεργειών στο ΠΣ της δράσης - με την έκδοση Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξεων και Ανάκληση Ένταξης Πράξεων τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 11,της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 3256), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ)

Κάθε ενταγμένη στη δράση 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» πράξη δύναται να τροποποιηθεί. Τροποποίηση της πράξης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης τροποποίησης πράξης. Η τροποποίηση πράξης μπορεί να προκύψει κατόπιν υποβολής αίτησης τροποποίησης στοιχείων της πράξης από τον δικαιούχο. Αντίστοιχο αίτημα υποβάλλεται και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν (ΕΕ) 640/2014. Η τροποποίηση μπορεί να αφορά:

I/ τροποποίηση των στοιχείων της πράξης (αφαίρεση αγροτεμαχίου κ.ά.)

II/αλλαγή ΑΦΜ του δικαιούχου

ΙΙΙ/αλλαγή IBAN του δικαιούχου

IV/ μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών (ολική ή μερική μεταβίβαση)

Οι αιτήσεις τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της δράσης https://p2.dikaiomata.gr/M101AEO και ειδικότερα στη Λειτουργική Μονάδα «Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις». Αναλυτικές οδηγίες χρήσης για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης τροποποίησης πράξης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης, και της ηλεκτρονικής αίτησης Ανάκλησης Ένταξης Πράξης, δίνονται στο σχετικό εγχειρίδιο (manual), που είναι αναρτημένο στο ΠΣ της δράσης (https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/).

Η τροποποίηση πράξης, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης και της μεταβίβασης (ολική ή μερική), μπορεί να αφορά και στο πρώτο έτος εφαρμογής - έτος αιτήσεων πληρωμής 2019- της αριθ. 515/34062/19.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΕΔΞ4653ΠΓ – 9Λ7) Πρόσκλησης της δράσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τους δικαιούχους που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της αριθ. 515/34062/19.02.2019 Πρόσκλησης της δράσης, το έτος εφαρμογής καλύπτει το διάστημα από 19.02 του εκάστοτε τρέχοντος ημερολογιακού έτους έως 18.02 του εκάστοτε επόμενου ημερολογιακού έτους. Μπορεί να υποβληθεί ένα το πολύ εγκεκριμένο αίτημα τροποποίησης ανά έτος εφαρμογής, το οποίο έχει ισχύ και για τα επόμενα έτη εφαρμογής, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων για τις οποίες δεν υπάρχει περιορισμός τόσο ως προς τον αριθμό των αιτημάτων όσο και ως προς τον χρόνο υποβολής του αιτήματος.

Στην περίπτωση των μεταβιβάσεων (ολική ή μερική), μεταβίβαση επιτρέπεται μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου των δεσμεύσεων ανά δικαιούχο με 3 εξαίρεση τις μεταβιβάσεις λόγω ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίες μπορεί να γίνουν πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου των δεσμεύσεων. Στην περίπτωση που δικαιούχος επιθυμεί να προβεί για το ίδιο έτος εφαρμογής τόσο σε τροποποίηση όσο και σε μεταβίβαση της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης, αρχικά προβαίνει σε τροποποίηση της πράξης και στη συνέχεια, μετά την έγκριση αυτής, προβαίνει σε μεταβίβαση της εκμετάλλευσης στον αποδέκτη. Οι τροποποιήσεις δεν μπορεί να αφορούν σε αύξηση της ενταγμένης έκτασης, σε προσθήκη νέων αιτήσεων στήριξης, σε προσθήκη νέων αγροτεμαχίων ή αντικατάσταση υφιστάμενων αγροτεμαχίων.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ.