Απόφαση για την ένταξη δικαιούχων στις σπάνιες φυλές

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μ. Βορίδη με τον κατάλογο των δικαιούχων.

Αποφασίστηκε η ένταξη στη Δράση10.1.09, «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»  του  Υπομέτρου  10.1  «ενίσχυση  για  γεωργοπεριβαλλοντικές  και  κλιματικές υποχρεώσεις»,  του  Μέτρου  10  «Γεωργοπεριβαλλοντικά  και  κλιματικά  μέτρα»,  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020,των δικαιούχων των  οποίων  οι  αιτήσεις  στήριξης που υποβλήθηκαν  στο  πλαίσιο της  υπ ́  αριθμ. 618/72071/05-04-2019 2ης Πρόσκλησης,αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 11 έως 15 της αριθμ. 401/48520/29-3-2018ΥΑ(ΦΕΚ Β ́1226/2-4-2018), με συνολική  Δημόσια  Δαπάνη  ύψους 10.021.914,50€,όπως αναφέρονται  στον επισυναπτόμενο πίνακαμε τον κατάλογο των δικαιούχων που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Στοιχεία Εγγραφής Πράξεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η Δημόσια Δαπάνη των εντασσόμενων πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.09της 2ης Πρόσκλησης,«Διατήρηση  απειλούμενων  αυτόχθονων  φυλών  αγροτικών  ζώων»  του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020,ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια είκοσι μία χιλιάδες  εννιακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά(10.021.914,50€) και θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑ082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Υποχρεώσεις –Δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τις κάτωθι δεσμεύσεις:

1.Να διατηρούν τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων ένταξης για μία πενταετία. Είναι δυνατή η αντικατάσταση των ζώων που εντάχθηκαν αρχικά με ζώα της ίδιας φυλής, εφόσον ο συνολικός αριθμός των ζώων κατά τη διάρκεια της πενταετίας παραμένει τουλάχιστον αυτός που αναφέρεται κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

2.Να αποδέχονται και να διευκολύνουν την πραγματοποίηση των ελέγχων από τις αρμόδιες Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές.

3.Όλα τα ζώα που συμμετέχουν στη δράση πρέπει να φέρουν σήμανση (ενώτια, βώλους, κλπ), όπως προβλέπεται από την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία

4.Στην περίπτωση των ιπποειδών, θα πρέπει να φέρουν αναγνωριστικό στοιχείο, το οποίο να αντιστοιχεί μονοσήμαντα σε συγκεκριμένο κάτοχο/ιδιοκτήτη. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία που διασφαλίζει την αντιστοίχιση του κάθε ιπποειδούς με τον κάτοχο/ιδιοκτήτη του, καθορίζονται με την 428/51088/3-4-2018εγκύκλιο (ΑΔΑ Ω61Ν4653ΠΓ-Κ7Ν)

5.Να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων Κέντρων Ζωικών Γενετικών Πόρων για την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων των φυλών στις οποίες ανήκουν τα ζώα τους και να εφαρμόζουν όλες τις υποχρεώσεις για την τήρησή του.

6.Στην περίπτωση απομάκρυνσης επιλέξιμων ζώων από την εκμετάλλευση (σφαγή –πώληση), και για οποιαδήποτε μεταβολή να ενημερώνουν άμεσα και οπωσδήποτε πριν προβούν στην ενέργεια το αρμόδιο ΚΖΓΠ.

7.Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να υποβάλλουν κατ ́ έτος αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της 401/48520/29-3-2018 ΥΑ(ΦΕΚ Β ́1226).

8.Ειδικά οι δικαιούχοι με ιπποειδή οφείλουν να καταθέσουν στο αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π βεβαιώσεις ταυτοποίησης των ιπποειδών τους μέχρι 31-10-2019. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται για το πρώτο έτος εφαρμογής οι κυρώσεις που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 25 της 401/48520/29-3-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β ́1226).Για το δεύτερο έτος εφαρμογής και για όσα ζώα δεν προσκομίστηκαν οι βεβαιώσεις ταυτοποίησης, αυτές κατατίθενται έως 31-10-2020στο αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π, διαφορετικά επιβάλλονται εκ νέου οι παραπάνω κυρώσεις. Η εν λόγω διαδικασία επαναλαμβάνεται κατ ́έτος μέχρι τη λήξη της πενταετούς περιόδου δέσμευσης.

9.Τα Κ.Ζ.Γ.Π εξετάζουν την ακρίβεια των στοιχείων των βεβαιώσεων και ακολούθως συμπεριλαμβάνουν τα ανάλογα δεδομένα στα γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα που τηρούν.Η βεβαίωση ταυτοποίησης ιπποειδούς καθορίζεται με την αριθμ. 428/51088/3-4-2018εγκύκλιο (ΑΔΑ Ω61Ν4653ΠΓ-Κ7Ν)του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ.Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση μεταβολών του ζωικού κεφαλαίου η εν λόγω βεβαίωση κατατίθεται εκ νέου.

10.Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να τηρούν φάκελο δικαιούχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 401/48520/29-3-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β ́1226)καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων και για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα

Ο φάκελος περιλαμβάνει κατά περίπτωση και κατ ́ ελάχιστον:•Αντίγραφο της αίτησης στήριξης

•Απόφαση Ένταξης Πράξεων στην οποία να συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν τροποποιήσεις αυτής

•Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής

•Βεβαίωση εγγραφής των ζώων στα γενεαλογικά βιβλία

•Μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης των ζώων (χοίροι , αιγοπρόβατα)

•Ειδικά οι δικαιούχοι με ιπποειδή Βεβαίωση ταυτοποίησης ιπποειδούς για την αντιστοίχιση κάθε ιπποειδούς με τον ιδιοκτήτη του

•Στην περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου Αντίγραφο καταστατικού νομίμως θεωρημένου και Απόφαση του Δ. Σ. του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρεται ο ορισμός του νόμιμου εκπροσώπου έναντι της υλοποιούμενης Δράσης.

Επιπλέον οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τη γραμμή βάσης της Δράσης και το άρθρο 48 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, όπως αναφέρονται στις περιπτώσεις Α και Γ του άρθρου 7 της 401/48520/29-3-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β ́1226).

Ημερομηνία έναρξης δεσμεύσεων

Οι δεσμεύσεις είναι πενταετούς διάρκειας και αρχίζουν από 13/5/2019.

Διαδικασία Χορήγησης Οικονομικής Ενίσχυσης

1.Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως οργανισμός πληρωμής πραγματοποιεί την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) της δαπάνης, δια των οργανικών μονάδων επιπέδου περιφερειακών Δ/νσεων, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΕΓΕΠ, όπως κάθε φορά ισχύει.

2.Η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης διενεργείται σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ3.Για τη λήψη της κατ’ έτος ενίσχυσης της δράσης της παρούσας, οι δικαιούχοι υποβάλλουν ΕΑΕ μέχρι την 15ηΜαΐου κάθε έτους εφαρμογής, ή όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αποτελεί και αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο της δράσης.Η ΕΑΕ υποβάλλεται από τον ίδιο τον δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:

-είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος,

-είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής αιτήσεων.Οι αιτήσεις πληρωμής μεταφέρονται μέσω του ΠΣ στο ΟΠΣΑΑ, με κατάλληλη υπηρεσία διαδικτύου. Με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζεται για κάθε έτος εφαρμογής το χρονικό διάστημα ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣ των παραστατικών συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων.

Ως παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων είναι τα μητρώα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης των ζώων (χοίροι, αιγοπρόβατα).

Δείτε εδώ την απόφαση.

Δείτε επίσης