Τροποποίηση στην Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων

«Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων (αρ.40 του Καν.ΕΕ 508/2014 παράγραφος 1 στοιχεία β)-ζ) και θ) & αρ.44 παρ. 6 Αλιεία εσωτ. Υδάτων του Καν.ΕΕ 508/2014) – Δράση : Έργα για την προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών, στο πλαίσιο βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων».

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 151/14-01-2019 πρόσκλησης (ΑΔΑ : ΩΧΦΜ4653ΠΓ-ΟΦΜ) ως εξής :

Γ. Στο Κεφάλαιο 4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ,
 Η παρ. 4.5 «ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 10.000.000 ευρώ», διαγράφεται.

Δ. Στο Κεφάλαιο 5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ,
 Στην παρ. 5.2 η λήξη υποβολής προτάσεων στο ΟΠΣ παρατείνεται έως την 30-06-2020, ώρα 14:00μμ.

Κατά τα λοιπά σημεία, ισχύει η αριθμ. 151/14-01-2019 πρόσκλησή μας (ΑΔΑ : ΩΧΦΜ4653ΠΓ-ΟΦΜ),όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 1122/23-04-2019 1η τροποποίησης αυτής (ΑΔΑ: ΩΧΘΝ4653ΠΓ-ΛΡ5). 

Δείτε επίσης