Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 "Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία"

4 η συμπλήρωση της αριθμ. 110/122385/17-11-2017 Απόφασης Ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10 και της αριθμ. 87/10406/30-1-2017 πρόσκλησης με Κωδικό πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ 10.2.1_1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 .

Ο γενικός  γραμματέας Γιώργος Στρατάκος εγκρίνει και συμπληρώνει την αριθμ.110/122385/17-11-2017 απόφαση με την ένταξη στη Δράση 10.2.1, «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», Μέτρο 10, Υπομέτρο 10.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιόδου (2014-2020), δύο (2) δικαιούχων των οποίων οι αιτήσεις στήριξης και τροποποίησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 87/10406/30-1-2017 Πρόσκλησης, αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 15 και 16 της αριθμ. 481/66703/9-6-2016 ΥΑ όπως ισχύει από την αρμόδια Επιτροπή, με συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 138.950,00 € με τα κάτωθι στοιχεία:

Άρθρο 2

Οικονομική Ενίσχυση

1. Χορηγείται στους ανωτέρω δικαιούχους οικονομική ενίσχυση των έργων που αναλαμβάνουν βάσει των όρων της παρούσας απόφασης, ως εξής :

Α. για την ενέργεια «Συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων» χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 100% Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων είναι μηδενική. Το έργο έχει διάρκεια τριάντα έξι (36) μήνες.

Β. για την ενέργεια «Συγκέντρωση στοιχείων ελέγχου αποδόσεων», χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 70%. Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων που αναλαμβάνουν τη συγκεκριμένη ενέργεια, ανέρχεται στο 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού Το έργο έχει διάρκεια τριάντα έξι (36) μήνες.

Γ. για την ενέργεια «Ενημέρωση και παροχή συμβουλών για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου ζωικού γενετικού υλικού», χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 100%. Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων είναι μηδενική. Το έργο έχει διάρκεια τριάντα έξι (36) μήνες.

Δ. για την ενέργεια «Γονοτυπικός έλεγχος των ζώων», χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 100% . Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων είναι μηδενική. Το έργο έχει διάρκεια τριάντα έξι (36) μήνες. 

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

1. Οι δικαιούχοι οφείλουν:

- να τηρούν τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την ένταξή τους στη Δράση.

-να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις επιμέρους διατάξεις της αριθμ. 481/66703/9-6-2016 ΥΑ, όπως ισχύει, και ιδιαίτερα το άρθρο 22.

- να υλοποιούν τα έργα που αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου στους φακέλους υποψηφιότητάς τους, όπως διαμορφώθηκαν με τα αντίστοιχα πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής,

-να τηρούν τους λεπτομερείς κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Καν. (Ε.Κ.) 1974/2006 της Επιτροπής (L 368), όπου απαιτείται,

-να αποδέχονται τους ελέγχους και επιτόπιες επισκέψεις από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα

-να τηρούν φάκελο παραστατικών, τιμολογίων και λοιπών δικαιολογητικών πλήρως ενημερωμένο ανά ενέργεια και μέχρι το έτος 2027.

2. Κάθε δικαιούχος δεσμεύεται να υλοποιήσει την αντίστοιχη πράξη σύμφωνα με την αίτηση στήριξης που υπέβαλλε στο κατάλληλο, με βάση το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, Πληροφοριακό Σύστημα, όπως διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε κατά τον αντίστοιχο διοικητικό έλεγχο.

Δείτε εδώ την απόφαση αναλυτικά.

Δείτε επίσης