Καθορισμός των λεπτομερειών για την “Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας”

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 3.1 “Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας”, στο πλαίσιο του Μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής  

1.της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση, παρακολούθηση και εφαρμογή του Υπομέτρου 3.1 “Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας”, στο πλαίσιο του Μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων, βάμβακος και τροφίμων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας. Ειδικότερα, το Υπομέτρο αποσκοπεί:

-Στην υποστήριξη της αύξησης της αξίας του γεωργικού προϊόντος στις αγροτικές περιοχές, μέσω της πιστοποίησης βάσει αναγνωρίσιμων από τον καταναλωτή προτύπων.

- Στη δημιουργία συνθηκών για την διασφάλιση υψηλών επιδόσεων ποιότητας για τα προϊόντα με έμφαση στο συνδυασμό με εμπορεύσιμη ποσότητα.

- Στην καλύτερη πρόσβαση των παραγωγών στην αγορά με την αύξηση της αξιοπιστίας των ομάδων των παραγωγών ως σταθερών προμηθευτών πιστοποιημένου ποιοτικού προϊόντος με αποδεικνυόμενα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

2. Το υπομέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Άρθρο 4

Επιλέξιμα συστήματα ποιότητας

1. Στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου παρέχεται στήριξη σε γεωργούς ή ομάδες γεωργών που συμμετέχουν στα συστήματα ποιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 2 της κ.υ.α. 2259/16-3-2018 (ΦΕΚ 1032 Β’), εφόσον πρόκειται για «νέες συμμετοχές» κατά την έννοια του άρθρου 5.

2. Επιλέξιμα είναι τα ακόλουθα συστήματα ποιότητας, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, βάσει των οποίων θεσπίστηκαν, και της εθνικής νομοθεσίας, βάσει των οποίων εφαρμόζονται στην ελληνική επικράτεια: α) Βιολογική παραγωγή (ΒΠ), σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, καθώς και τις ισχύουσες κάθε φορά εθνικές διατάξεις (υ.α. 2543/103240/2-10-2017 (ΦΕΚ 3529 Β’)). Για τους σκοπούς του παρόντος υπομέτρου, θεωρούνται διακριτά τα τρία είδη δραστηριότητας της Βιολογικής παραγωγής (εφεξής «είδη πιστοποίησης»):

αα) Φυτική παραγωγή

ββ) Ζωική παραγωγή

γγ) Μεταποίηση

β) Προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις στον αμπελοοινικό τομέα (Οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ), σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1308/2013, Μέρος II Τίτλος II Κεφάλαιο I Τμήμα 2, καθώς και τις ισχύουσες κάθε φορά εθνικές διατάξεις (κ.υ.α. 5833/155045/12-12-2013 (ΦΕΚ 3324 Β’)). Για τους σκοπούς του παρόντος υπομέτρου, θεωρούνται διακριτές οι δύο κατηγορίες πιστοποίησης των Οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ (εφεξής «είδη πιστοποίησης»):

αα) Οίνοι ΠΟΠ

ββ) Οίνοι ΠΓΕ

γ) Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών (προϊόντα Ε.Π.Ε.), σε συμμόρφωση με τους Καν. (ΕΚ) 543/2008 και Καν. (ΕΚ) 589/2008, για το κρέας πουλερικών και τα αυγά ορνίθων αντίστοιχα, καθώς και τις ισχύουσες κάθε φορά εθνικές διατάξεις (κ.υ.α. 313875/7-12-2004 (ΦΕΚ 1844 Β’), Κανονισμός Πιστοποίησης SPE-R-01/3/30-6-2011 του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ). Για τους σκοπούς του παρόντος υπομέτρου, θεωρούνται διακριτά τα δύο είδη δραστηριότητας των Προϊόντων Ε.Π.Ε. (εφεξής «είδη πιστοποίησης»): 10

αα) Παραγωγή κρέατος πουλερικών

ββ) Παραγωγή αυγών ορνίθων

3. Όσον αφορά τα συστήματα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής και των Προϊόντων Ε.Π.Ε., ως «συμμετοχή στο σύστημα ποιότητας» νοείται η ύπαρξη σύμβασης εν ισχύ του παραγωγού με αναγνωρισμένο ΟΕΠ ή τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, αντίστοιχα. Όσον αφορά το σύστημα των Οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ, ως «συμμετοχή στο σύστημα ποιότητας» νοείται η εγγραφή του παραγωγού στο Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων του άρθρου 7 της κ.υ.α. 5833/155045/12-12-2013 (ΦΕΚ 3324 Β’), όπως τροποποιημένη ισχύει.

4. Επιτρέπεται η ενίσχυση δικαιούχου για συμμετοχή σε περισσότερα του ενός συστήματα ποιότητας/είδη πιστοποίησης για τον ίδιο ή διαφορετικούς κλάδους παραγωγής.

Β. Διάρκεια στήριξης και έτος υλοποίησης

1. Η στήριξη του υπομέτρου παρέχεται για ετήσιες περιόδους, εφεξής «έτη υλοποίησης».

2. Η ελάχιστη διάρκεια παραμονής στο υπομέτρο είναι ένα (1) έτος υλοποίησης και η μέγιστη διάρκεια στήριξης είναι πενταετής, δηλ. για πέντε έτη υλοποίησης του υπομέτρου ή έως την ημερομηνία συμπλήρωσης πέντε (5) ετών από την αρχική συμμετοχή του εκάστοτε δικαιούχου στο σύστημα ποιότητας/είδος πιστοποίησης, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το Τμήμα Α, παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εάν αυτή προηγείται χρονικά.

3. Στην περίπτωση αρχικής συμμετοχής του δικαιούχου πριν από την αίτηση για στήριξη, η μέγιστη πενταετής διάρκεια μειώνεται κατά τον αριθμό των ετών που έχουν παρέλθει μεταξύ της αρχικής συμμετοχής στο σύστημα ποιότητας και της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για τη στήριξη, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για στήριξη υπολείπεται χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους υλοποίησης μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την αρχική συμμετοχή του δικαιούχου στο σύστημα ποιότητας/είδος πιστοποίησης.

4. Το πρώτο έτος υλοποίησης ξεκινά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου υποβολής των αιτήσεων στήριξης και λήγει την ημερομηνία συμπλήρωσης ενός ημερολογιακού έτους από αυτήν. Κάθε επόμενο έτος υλοποίησης ξεκινά και λήγει στις ίδιες ημερομηνίες των επόμενων ετών.

5. Εάν η ημερομηνία συμπλήρωσης πέντε (5) ετών από την αρχική συμμετοχή του δικαιούχου στο σύστημα ποιότητας λαμβάνει χώρα μεσούντος του εκάστοτε έτους υλοποίησης του υπομέτρου, το τελευταίο έτος υλοποίησης για τον εν λόγω δικαιούχο είναι δυνατό να μην έχει πλήρη ετήσια διάρκεια. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος δύναται είτε (α) να υποβάλει αίτημα πληρωμής για το τμήμα του έτους υλοποίησης που είναι επιλέξιμο, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 11, παρ. 6, είτε (β) να ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 17, Τμήμα Β για την οικειοθελή διακοπή των δεσμεύσεών του.

Δείτε εδώ την υπουργική απόφαση.

Δείτε επίσης