Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2020


«Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2020»
 

1. ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
 

1. Ενιαία αίτηση είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο γεωργός και η οποία καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης των άμεσων ενισχύσεων, των μέτρων μικρών νησιών Αιγαίου πελάγους και όσων Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέονται με εκτάσεις ή αφορούν ζώα.

2. Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων είναι ο γεωργός να πληροί, κάθε χρόνο, την ιδιότητα του «ενεργού γεωργού».
 

3. Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβολή άμεσων ενισχύσεων προ της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων για δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ, εκτός των γεωργών των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου.
 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 (ΕΑΕ 2020) υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο το δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του:
> Είτε με απευθείας χρήση της εφαρμογής κατόπιν εγγραφής στο online σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/
> Είτε μέσω ενός Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) το οποίο δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής του - ή αν υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για πρώτη φορά, σε οποιαδήποτε Κ.Υ.Δ της επιλογής του, αφού εκδώσει το μοναδικό «κωδικό υποβολής» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/, τον οποίο παραδίδει στην Πύλη επιλογής του.

2. Κατά την υποβολή του εντύπου της ενιαίας αίτησης, ο γεωργός που είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2019, διορθώνει το προσυμπληρωμένο έντυπο σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της ΕΑΕ 2020 σε σχέση με το έτος 2019.

3. Ο γεωργός που δεν είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2019, συμπληρώνει από την αρχή το σύνολο της αίτησης. 

Ο γεωργός προκειμένου να υποβάλλει την ΕΑΕ 2020 θα πρέπει υποχρεωτικά να ταυτοποιηθεί μέσω taxisnet προκειμένου να πιστοποιηθεί η ταυτότητά του.

Συγκεκριμένα, εάν επιθυμεί να υποβάλλει μόνος του απευθείας στο σύστημα την ΕΑΕ 2020, μεταβαίνει στην ιστοσελίδα https://reRistration.dikaiomata.Rr/user registration/ όπου συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία εγγράφεται στο σύστημα και ακολουθεί τις οδηγίες για τη διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού με τη χρήση των προσωπικών κωδικών της εφαρμογής TAXISnet. Γεωργοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα από προηγούμενα έτη (2014-2019) ή έχουν υποβάλλει αίτηση στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα (Βιολογικές Καλλιέργειες, Κομφούζιο, Νιτρορύπανση, Διατήρηση ελαιώνα Άμφισσας, κλπ) για την είσοδο τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα χρήστη, κωδικό). Δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή στο σύστημα ή πιστοποίηση μέσω taxisnet. Στην περίπτωση που ο γεωργός έχει απολέσει το όνομα χρήστη ή τον κωδικό του ή επιθυμεί να αλλάξει κάποιο από τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες που περιγράφονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα («Αίτημα μεταβολής email» ή «Αλλαγή κωδικού» αντίστοιχα).
Οι γεωργοί που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω πιστοποιημένου ΚΥΔ, παράγουν μοναδικό «κωδικό υποβολής», τον οποίο παραδίδουν στο φορέα επιλογής τους. Εάν οι γεωργοί αυτοί επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα όπως περιγράφηκε παραπάνω (έκδοση λογαριασμού).

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1. Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης είναι η 15η Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους. Για το τρέχον έτος (2020), η προθεσμία υποβολής της λήγει την 15η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή.
Επισημαίνεται ότι, όταν η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης ή δικαιολογητικών εγγράφων, συμβάσεων ή δηλώσεων ή της προθεσμίας για τις τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης ή τελευταία πιθανή ημερομηνία εκπρόθεσμης υποβολής συμπίπτει με αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε θεωρείται ότι συμπίπτει με την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.

2. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή ΕΑΕ μετά την 15η Μαΐου 2020:
α) συνεπάγεται μείωση των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα.
β) συνεπάγεται μείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται για πρώτη φορά το 2020 στον δικαιούχο, κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα
Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

3. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο γεωργός επιτρέπεται να τροποποιεί τη δήλωσή του με την προϋπόθεση ότι διατηρεί τουλάχιστον τον αριθμό των εκταρίων που αντιστοιχούν στα δικαιώματα ενίσχυσης του και τηρεί τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη έκταση.

4. Για το 2020, η τελική ημερομηνία υποβολής τροποποίησης είναι η Δευτέρα 1η Ιουνίου. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης μετά την 1η Ιουνίου και μέχρι την Τρίτη 9 Ιουνίου, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που σχετίζονται με την πραγματική χρήση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Η ενιαία αίτηση περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη, και ειδικότερα:
α) τα στοιχεία ταυτότητας του γεωργού'
β) τις λεπτομέρειες των καθεστώτων συνδεδεμένης στήριξης και των ειδικών μέτρων στήριξης στα μικρά νησιά Αιγαίου ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·
γ) τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, την έκτασή τους σε εκτάρια, τη θέση τους και υποχρεωτικά τον μοναδικό Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) όπως αναγράφεται στο έντυπο Ε9 του ιδιοκτήτη (ιδιόκτητου αγροτεμαχίου), ανάλογα με την περίπτωση, τη χρήση τους, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης και το κατά πόσον πρόκειται για αρδευόμενο ή μη, αγροτεμάχιο, καθώς και τα στοιχεία του ζωικού κεφαλαίου (πλήθος ζώων ανά είδος και κατηγορία).
δ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των μη γεωργικών εκτάσεων για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης
ε) κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για το συγκεκριμένο καθεστώς ή/και μέτρο
στ) δήλωση του γεωργού ότι γνωρίζει τους όρους συμμετοχής και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή στα εν λόγω καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης και ότι είναι ενήμερος σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων

2. Με τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην ΕΑΕ 2020 ενημερώνονται τα σχετικά πεδία:
i. της «Δήλωσης Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του,
ii. της «Αίτησης Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» για να αποκτήσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη
Η Ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεμαχίων καθώς και τα περιγραφικά δεδομένα γίνονται με υπόδειξη, κατά δήλωση και ευθύνη του γεωργού. Για το σκοπό αυτό στο πληροφοριακό σύστημα υπάρχουν τεχνικά μέσα εντοπισμού και τα αντίστοιχα επεξηγηματικά εγχειρίδια χρήσης.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Σε περίπτωση που γεωργός συμπληρώσει εξαρχής το έντυπο της ενιαίας αίτησης έτους 2020, υποβάλλει υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
• Παραστατικά χρήσης ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων: Αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης αγροτεμαχίων
• Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, απαιτείται μόνο νια όσους γεωργούς αιτούνται την ενίσχυση του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας ή λήψη δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα ή πληρωμή του μέτρου 13 - ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (εξισωτική αποζημίωση)

2. Στην περίπτωση προσυμπληρωμένων αιτήσεων, παραστατικά χρήσης ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων υποβάλλονται από το γεωργό εφόσον τροποποιούνται για την καλλιεργητική περίοδο 2019/2020 και το έτος υποβολής αίτησης 2020.
Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά έγγραφα συμπληρώνουν τον ηλεκτρονικό φάκελο του αιτούντα. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων είναι αυτά που έχουν καταχωρηθεί στα πεδία της αίτησης και των πάσης φύσεως εντύπων ελέγχων.
Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της ενιαίας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή. η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.
Η αίτηση, μετά την οριστικοποίησή της λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκτυπώνεται σε 1 αντίτυπο παραλαμβάνεται τηρείται και φυλάσσεται μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά-από το γεωργό, ενώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ τηρείται ο φάκελος σε ηλεκτρονική μορφή- Ο γεωργός υποχρεούται σε οποιοδήποτε έλεγχο να προσκομίζει τα πρωτότυπα παραστατικά.

3. Υπενθυμίζεται ότι για τα αγροτεμάχια που μετέχουν στις δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» και του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα» του Π.Α.Α. 2014-2020 και είναι ενταγμένα στις σχετικές αποφάσεις ένταξης του ΥΠΑΑΤ, για την τήρηση των δεσμεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιμότητας πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του παραγωγού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους δέσμευσης. Ως εκ τούτου επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες των ενοικιαστήρίων πρέπει να καλύπτουν το έτος αιτήσεων/δεσμεύσεων. Ομοίως θα πρέπει να καλύπτεται η προαναφερόμενη προϋπόθεση για τα εν δυνάμει προς ένταξη αγροτεμάχια στο πλαίσιο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με πρώτο έτος δεσμεύσεων το 2020.

4. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αρ. 255/58529 (1112/3-4-19Β ) ΥΑ, τα αιτήματα αναγνώρισης ανωτέρας βίας - εξαιρετικών περιστάσεων ζωικού κεφαλαίου για τις άμεσες ενισχύσεις δεν υποβάλλονται πλέον στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. Τα εν λόγω αιτήματα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους, θα καταχωρίζονται από τους δικαιούχους, σε σχετική εφαρμογή, τηρουμένων των προθεσμιών της προαναφερθείσας ΥΑ. Έως τη λειτουργία της εφαρμογής, τα αιτήματα θα αποστέλλονται στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Η υποβολή δικαιολογητικών άρδευσης, είναι υποχρεωτική για τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιμότητας για την πληρωμή του μέτρου Μ10.1.04.: Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα, της αγροτικής ανάπτυξης. Στην περίπτωση προσυμπληρωμένων αιτήσεων ΕΑΕ 2020 για τους ενταγμένους παραγωγούς στη Δράση Μ10.1.04, τα δικαιολογητικά άρδευσης αγροτεμαχίων μεταφέρονται όπως είχαν υποβληθεί στην ΕΑΕ 2019. Υποβάλλονται νεότερα παραστατικά στην περίπτωση μη υποβολής το 2019 ή τροποποίησης σε σχέση με τα ισχύοντα το 2019

 

Ε. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ


1. Οι γεωργοί μπορούν να χρησιμοποιούν τα αγροτεμάχια που δηλώνουν στα καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων για κάθε γεωργική δραστηριότητα. Γεωργικές εκτάσεις στις οποίες δεν ασκείται γεωργική δραστηριότητα, δεν είναι επιλέξιμες.

2. Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεμάχια αυτά βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού την 31η Μαΐου 2020. Για να είναι επιλέξιμες, οι εκτάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στον ορισμό του επιλέξιμου εκταρίου καθ' όλο το ημερολογιακό έτος

3. Για τους βοσκότοπους, ως παραγωγικός νοείται ο βοσκότοπος με ζωικό κεφαλαίο τουλάχιστον 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο. Η αντιστοιχία που χρησιμοποιείται για μετατροπή των επιλέξιμων ζώων σε ισοδύναμες Μονάδες Μεγάλων Ζώων (Μ.Μ.Ζ.) για τον έλεγχο της παραγωγικότητας του βοσκότοπου είναι η εξής,:
 

ΕΙΔΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ

ΜΜΖ/ζώο

Αιγοπρόβατα (ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου)

0,15

Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 μηνών

0,20

Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας από 6 έως 24 μηνών

0,60

Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών

1,00


4. Το ελάχιστο μέγεθος των αγροτεμαχίων για τα οποία μπορεί να υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων καθορίζεται ως εξής:
• 0,05 εκτάρια για όλα τα αγροτεμάχια πλην των ελαιοτεμαχίων
• 0,03 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης
• 0,01 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια στο πλαίσιο του ειδικού μέτρου στήριξης για τη διατήρηση των ελαιώνων στις παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας της ελιάς στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Η Βασική Ενίσχυση χορηγείται σε γεωργούς που διαθέτουν τα αντίστοιχα δικαιώματα.

2. Τα αγροτεμάχια που δηλώνουν οι γεωργοί το 2020 κατατάσσονται στις 3 περιφέρειες μετά τους απαραίτητους γεωχωρικούς συσχετισμούς, με βάση το χαρτογραφικό υπόβαθρο του έτους 2013, το οποίο χρησιμοποιείται ως έτος αναφοράς

3. Η στήριξη δυνάμει του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης χορηγείται στους γεωργούς με την ενεργοποίηση δικαιώματος ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο εντός της ίδιας περιφέρειας. Τα ενεργοποιημένα δικαιώματα ενίσχυσης θεμελιώνουν την καταβολή των ποσών που καθορίζονται σε αυτά.

4. Κάθε δικαίωμα ενίσχυσης το οποίο δεν ενεργοποιήθηκε για περίοδο δύο ετών, προστίθεται στο εθνικό απόθεμα, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.

5. Για τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, που αφορούν επιλεξιμότητα ή τις προϋποθέσεις περιφερειοποίησης και ενεργοποίησης δικαιωμάτων επί εκτάσεων ή περιπτώσεις εξέτασης επικαλύψεων αγροτεμαχίων, εκδίδεται από τον Οργανισμό εγκύκλιος, με την οποία ορίζονται οι διαδικασίες και οι προθεσμίες υποβολής αιτημάτων.

3. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Η υποβολή αιτήματος λήψης για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, την ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι, το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων και τα μέτρα ενίσχυσης μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους γίνεται σε σχετικό πεδίο του εντύπου της δήλωσης.

Α. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Συνδεδεμένη στήριξη χορηγείται στα παρακάτω καθεστώτα κατόπιν υποβολής αιτήματος λήψης του γεωργού:
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

0101

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ

0102

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

0103

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

0104

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

0105

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ

0106

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ

0107

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ

0108

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ

0109

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΩΣΚΟΛΗΚΩΝ

0110

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ

0111

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

0124

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

0116

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΟΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡ.52 ΚΑΝ.(EE) 1307/2013

0117

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 2) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡ.52 ΚΑΝ.(EE) 1307/2013

0118

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ

0119

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ

0120

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ

0122

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ

0123

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

0501

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ


Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις και η ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι χορηγούνται υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Σημειώνεται ότι για την συνδεδεμένη ενίσχυση του σκληρού σίτου και την ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι, στην ΕΑΕ δηλώνεται η ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου και ο αριθμός των ετικετών ανά ποικιλία.

Οι δικαιούχοι όλων των στρεμματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται, συνοπτικά, επιπλέον όροι επιλεξιμότητας για τις στρεμματικές συνδεδεμένες ενισχύσεις
 

Τομέας

Χρήση

σπόρου

πιστ/μένου

Παράδοση προϊόντος σε φορείς ενταγμένους στο μητρώο ΟΠΕΚΕΠΕ

Περίοδος παράδοσης

Σύμβαση παραγωγού με επιχείρηση

Παράδοση στη

μεταποίηση

Ελάχιστη

έκταση

αγρ/χιου

Ρύζι

 

4 τόνο ι/ha

έως 28/2/2021

   

0,05 ha

Σκληρός σίτος

120 kg/ha

       

0,05 ha

Βιομηχανική τομάτα

 

50 τόνοι/ha

από 1/6/2020 έως 30/11/2020

 

0,1 ha

Πορτοκάλια χυμοποίησης

 

7 τόνοι/ha

από 1/1/2020 έως 31/12/2020

 

0,1 ha

Σπόροι σποράς

 

 

0,05 ha

Σπαράγγια

 

2,5 τόνοι/ha

από 1/1/2020 έως 30/6/2020

   

0,05 ha και 0,2 ha ανά δικαιούχο

Ροδάκινα χυμοποίησης

 

3 τόνοι/ha

από 1/6/2020 έως 1/11/2020

 

0,1 ha

Κορινθιακή σταφίδα

 

1,5 τόνοι/ha

από 1/8/2020 έως 30/11/2020

 

0,1 ha

Βαμβάκι

16 kg/ha ή 13kg/ha για υβρίδια

 

έως 31/01/2021

   

0,05 ha


Β. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

Τα ειδικά μέτρα στήριξης των Μικρών Νησιών Αιγαίου και συνοπτικά οι όροι επιλεξιμότητας τους είναι ως εξής:
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ
0301 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ 80 δέντρα/ha & 0,01ha 145€/ha
0302 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝ 0,05 ha 700€
0303 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ 250 gr/μαστιχό δένδρο 11,5€/kg
0304 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 0,1 ha /δικαιούχο 50€/ha
0306 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΚΙΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 0,1 ha /δικαιούχο 700€/ha
0308 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 0,05 ha ή 80 δένδρα 500€/ha
0309 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑΣ ΤΗΝΟΥ 0,1 ha /δικαιούχο 500€/ha
0310 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ 7.000 kg/ζώο 70€/τόνο
0311 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ 180 kg /ζώο 70€/τόνο
0312 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ 150 kg/ ζώο 100€/τόνο
0320 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙΟΥ, ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΛΑΘΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΒΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 0,05 ha 500€/ha
0321 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩΜΗΛΩΝ 0,1 ha/δικαιούχο 600€/ha
0322 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΧΙΟΣ, ΣΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΚΩ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ 200 ΔΕΝΤΡΑ/ha & 0,1 ha/δικαιούχο & 0,05 ha/αγροτεμάχιο 500€/ha


4. ΜΕΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ / ΖΩΑ

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2020 αποτελεί αίτημα πληρωμής για τα παρακάτω Μέτρα:
 

8.1

Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων

10.0.4

Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών

10.1.1

Προστασία άγριας ορνιθοπανίδας

10.1.2

Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας

10.1.03

Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας

10.1.4.Α

Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα

10.1.4.Β

Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα

10.1.4.Γ

Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα

10.1.4.Δ

Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα

10.1.7

Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες

10.1.8

Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

10.1.09

Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

11.1.1

Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

11.1.2

Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

11.2.1

Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία

11.2.2

Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία

13.1

Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές

13.2

Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών

13.3

Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές που υπόκεινται σε ειδικούς περιορισμούς


Παράλληλα συμπληρώνεται το αίτημα για το Μέτρο 3.1 - Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας για χρήση ελέγχου.

Το ελάχιστο μέγεθος των αγροτεμαχίων για τα οποία μπορεί να υποβληθεί αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο των Μέτρων αγροτικής ανάπτυξης και είναι επιλέξιμα προσδιορίζεται στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο παραγωγός ανά Μέτρο /Δράση.

Αν ο παραγωγός αιτηθεί στην ΕΑΕ το υπομέτρο 13.2, εισάγεται μηχανογραφικά σε όλα τα ψηφιοποιημένα αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, η διάκριση για εκτάσεις στις περιοχές νέας και παλιάς οριοθέτησης.

Για τα τεμάχια που συμμετέχουν στη δράση Μ10.1.04 και χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της υποχρέωσης ύπαρξης περιοχής οικολογικής εστίασης της Πράσινης Ενίσχυσης, πρέπει να συμπληρωθεί σε επίπεδο αγροτεμαχίου το πεδίο «ακαλλιέργητο περιθώριο στο πλαίσιο της Δράσης Μ10.1.04 σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα» όπου συμπληρώνεται η έκταση για την τήρηση των δεσμεύσεων της Δράσης.

Η εν λόγω απαίτηση χρειάζεται για να ελέγχεται η περίπτωση διπλής χρηματοδότησης του ακαλλιέργητου περιθωρίου αυτού εφόσον χρησιμοποιείται ως «χαρακτηριστικό τοπίου» για κάλυψη της υποχρέωσης έκτασης περιοχών οικολογικής εστίασης. Για τη Δράση Μ10.1.04 και την καλλιέργεια της αγρανάπαυσης, χρησιμοποιούνται μόνο οι ποικιλίες:

3807: ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
3806: ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ ΜΕ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ


5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Στην ΕΑΕ 2020, οι γεωργοί μέλη Οργανώσεων Παραγωγών δηλώνουν υποχρεωτικά την Οργάνωση Παραγωγών στην οποία είναι μέλη.
 
Οι γεωργοί που υλοποιούν ατομική δράση μέσω Επιχειρησιακού Προγράμματος οπωροκηπευτικών, δηλώνουν το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Οργάνωσης Παραγωγών στην οποία είναι μέλη και την δράση στην οποία συμμετέχουν, τόσο στα γενικά στοιχεία όσο και στα στοιχεία του αγροτεμαχίου. Οι ατομικές δράσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων οπωροκηπευτικών είναι οι εξής:
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Δ3

Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών

Δ4

Μείωση ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα - Ξηρική αμειψισπορά που εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης

Δ5

Μείωση ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα - Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της αρδευόμενης έκτασης

Δ 6

Αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης-

Δ 7

Βιολογική μέθοδος παραγωγής - Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

Δ8

Βιολογική μέθοδος παραγωγής - Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία

Δ10

Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών. Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

Δ11

Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - εξαπόλυση εγκεκριμένων μακρό- οργανισμών 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις