Η πρόσκληση της εξισωτικής αποζημίωσης

1.2.1.Στόχος Μέτρου 13

Στόχος του Μέτρου 13 είναι η ενίσχυση ετησίως τωνγεωργών των ορεινών περιοχών και άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί αυτοί για το σύνολο των προσθέτων δαπανών και την απώλεια εισοδήματος που σχετίζονται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στις εν λόγω περιοχές

1.4.Πιστώσεις –Χρηματοδότηση

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 240.000.000ευρώ. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στα υπομέτρα ως εξής:

Υπομέτρο 13.1: 150.000.000 Ευρώ και

Υπομέτρο 13.2: 80.000.000 Ευρώ.

Υπομέτρο 13.3: 10.000.000 Ευρώ.

Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ΣΑΕ 082/1.Πιστώσεις που δεν θα απορροφηθούν από το ένα Υπομέτρο μπορούν να μεταφερθούν σταάλλα Υπομέτρα.

1.6.Ύψος ενίσχυσης

1.6.1.Ύψος ενίσχυσης Υπομέτρου 13.1

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών(περιοχές υποενότητας 1.3.1.Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής Υπομέτρου 13.1)και καθορίζεται στα 125 ευρώ ανά εκτάριο,υπό τη ρητή αίρεση της υποενότητας

1.6.4.Προοδευτική μείωση πληρωμών.1.6.2.Ύψος ενίσχυσης Υπομέτρου 13.2

1.6.2.1.Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, μετά την νέα οριοθέτησηΗ ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών,μετά την νέα οριοθέτηση(περιοχές υποενότητας 1.3.2.1. Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, μετά την νέα οριοθέτηση), και καθορίζεται στα 81ευρώ ανά εκτάριο, υπό τη ρητή αίρεση της υποενότητας 1.6.4.Προοδευτική μείωση πληρωμών.

1.6.2.2.Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς , εκτός των ορεινών, με την παλαιά οριοθέτηση που πλέον ανήκουν στις περιοχές χωρίς περιορισμούς,μετά την νέα οριοθέτηση

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκούταν γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, με την παλαιά οριοθέτηση, και οι οποίες πλέον δεν ανήκουν σε καμία από τις περιοχές με περιορισμούς με την νέα οριοθέτηση (περιοχές υποενότητας 1.3.2.2. Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς,εκτός των ορεινών, με την παλιά οριοθέτηση που πλέον ανήκουν στις περιοχές χωρίς περιορισμούς μετά την νέα οριοθέτηση), και καθορίζεται στα 32,40 ευρώ ανά εκτάριο, υπό τη ρητή αίρεση της υποενότητας 1.6.4.Προοδευτική μείωση πληρωμών.

1.6.3.Ύψος ενίσχυσης Υπομέτρου 13.3

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα, μετά την νέα οριοθέτηση(περιοχές υποενότητας1.3.3. Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής Υπομέτρου 13.3), και καθορίζεται στα 81 ευρώ ανά εκτάριο,υπό τη ρητή αίρεση της υποενότητας 1.6.4.Προοδευτική μείωση πληρωμών.

3.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ –ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Δικαιούχοι των υπομέτρων μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία :

1)Είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9Καν (ΕΕ) 1307/2013, όπως εξειδικεύεται με το άρθρο 3 της αριθ. 104/7056/2015 (Β ́ 147) Υπουργικής Απόφασης«Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει.

2)Ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών της υποενότητας 1.3. Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογήςτης παρούσας πρόσκλησης.

3)Είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων)καιδεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα, όπως εννοιολογικά περιγράφεται στην περ. η της παρ. 2 του άρθρου 3 της αριθ. 562/93601/25-04-2019 (Β ́ 1641) ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ ́ αρίθ. 635/139272/29-05-2020 (Β ́2120) όμοια απόφαση,και αποτυπώνεται παρακάτω.

α) Για τους έως 67 ετών, η μη καταβολή άμεσης σύνταξης (κύριας σύνταξης σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) προς το πρόσωπο του δικαιούχου από τον ασφαλιστικό του φορέα, με εξαίρεση τις συντάξεις λόγω θανάτου (κύρια σύνταξη εκ μεταβιβάσεως).

β) Για τους άνω των 67 ετών, η συνέχιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τον ασφαλισμένο, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

 

Δείτε επίσης