Χρήσιμα

«Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα νήσου Θήρας»

Τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης και κατάταξης, με τη μορφή προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, έχουν αναρτηθεί.

ΟΠΕΚΕΠΕ: σχετικά με το Μέτρο 13 Εξισωτική Αποζημίωση

Η υποβολή της προσφυγής θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω της Καρτέλας του Αγρότη και θα συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δηλώσεις ζημιών για τους παραγωγούς σταμναγκαθιού

Ο Δήμος Κισσάμου καλεί τους παραγωγούς σταμναγκαθιού που επλήγησαν από ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 30/12/2019 .

Υποχρεωτική η υποβολή δήλωσης στοιχείων παραγωγής και διακίνησης ζωοτροφών για το προηγούμενο έτος 2019

  Η δήλωση είναι υποχρεωτική βάσει της κείμενης νομοθεσίας ( ΦΕΚ 244/14-2-2008) για τον υπολογισμό των ανάλογων τελών που πρέπει να καταβληθούν.

Μέτρα υπέρ των παραγωγών που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες

Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 150.000,00 ευρώ ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο και σε 70.000,00 ευρώ για τα λοιπά.

1η Τροποποίηση για ένταξη στη Δράση 4.1.1 και 4.1.3

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 857342/23-12-2019 απόφασή μας.

"Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων"

Οι ενταγμένοι δικαιούχοι, κάτοχοι ιπποειδών της 1ης και 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 του ΠΑΑ 2014- 2020.

Αλλαγές στη διόρθωσης προφανών σφαλμάτων

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος διοικητικής πράξης με καταληκτική ημερομηνία την 07.01.2020.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων ελέγχου μέσω Τηλεπισκόπησης

Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών.

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων Αττικής για τις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ

«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3.

Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9

Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9.