Χρήσιμα

Λήξη της καταχώρησης παράδοσης ποσοτήτων ρυζιού για τη συνδεδεμένη ενίσχυση έτους 2018

Τα στοιχεία των εν δυνάμει δικαιούχων έτους 2018 και οι αντίστοιχες ποσότητες παράδοσης, καταχωρούνται από τους πιστοποιημένους φορείς στην ηλεκτρονική εφαρμογή Καταχώρησης Ποσοτήτων.

Ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι

Οι προϋποθέσεις, οι υποχρεώσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά.

Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Σκοπός της παρούσας είναι να καθορίσει το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014 - 2020).

2η Τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Καινοτομία στην Αλιεία»

Δεν ζητείται το γνήσιο της υπογραφής στην Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 .

Δάσωση γεωργικών εκτάσεων στη Θεσσαλία – Δικαιολογητικά

«ΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ»-ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 2.2.1 “ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΓΑΙΩΝ” (ΠΑΑ 2007-2013). Η χρονική περίοδος της υποβολής είναι από 10.1.2019 έως 28.2.2019.

Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον γεωργικό τομέα

Το μοναδιαίο ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε 5ευρώ / αίγα και 5ευρώ / προβατίνα.

Καταληκτική ημερομηνία για το Επίδομα Παιδιού 2018 η 31η/12/2018

Η καταβολή της έκτης δόσης του Επιδόματος Παιδιού 2018 θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο λόγω των γιορτών των Χριστουγέννων.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για το Μέτρο 13

 ‘’ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΝΕΚΤΗΜΑΤΑ’’ του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση), για το έτος 2018.

Κατάρτιση των νέων αγροτών

Η πράξη αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους γεωργούς έτσι ώστε να τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και προσόντα για να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες.

Έγκριση χρηματοδότησης για τις αυτόχθονες φυλές

Την διάθεση πίστωσης ποσού 6.000.000,00 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 082/1.