Έκθεση προόδου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

17 Ιουνίου, 2015
Tags:
Απε
Έκθεση προόδου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση προόδου σχετικά με τους στόχους όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2020, από την οποία προκύπτει ότι η ΕΕ κινείται προς την επίτευξη των στόχων του 20% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η ΕΕ και τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά, καθώς το προβλεπόμενο μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται στο 15,3% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας για το 2014: αναμένεται ότι 25 κράτη μέλη θα επιτύχουν τους εθνικούς τους στόχους για το 2013/2014.

Τα αποτελέσματα αυτά δημοσιεύονται στην έκθεση του 2015 της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την επίτευξη του νομικά δεσμευτικού στόχου της ΕΕ για την παραγωγή ποσοστού 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του στόχου για 10% της ενέργειας στον τομέα των μεταφορών από ανανεώσιμες πηγές, και των δεσμευτικών εθνικών στόχων έως το 2020.

«Η έκθεση δείχνει για άλλη μια φορά ότι η Ευρώπη προωθεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι καλές για την Ευρώπη. Στην Ευρώπη έχουμε 3 φορές περισσότερη ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά κεφαλή σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μέρος στον κόσμο. Έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζόμενους στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των οποίων η εργασία αποτιμάται σε 130 δισ. ευρώ ετησίως. Κάθε χρόνο εξάγουμε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές αξίας 35 δισ. ευρώ», δήλωσε ο κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, Eπίτροπος αρμόδιος για τη Δράση για το Κλίμα και την Ενέργεια.

Καθώς το προβλεπόμενο μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές ήταν 5,7% το 2014, η επίτευξη του στόχου του 10% φαίνεται δύσκολη αλλά εξακολουθεί να είναι εφικτή, δεδομένου ότι σημειώνεται ικανοποιητική πρόοδος σε ορισμένα κράτη μέλη.

Αναμένεται ότι 25 κράτη μέλη θα επιτύχουν τους εθνικούς τους στόχους 2013/2014 όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 26 κράτη μέλη πέτυχαν τους στόχους τους για το 2011/2012. Επειδή οι ενδιάμεσοι στόχοι θα γίνουν πιο φιλόδοξοι τα επόμενα χρόνια, ορισμένα κράτη μέλη ίσως χρειαστεί να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των στόχων, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων τους μηχανισμούς συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη.

Η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παράγει αποτελέσματα

Από την έκθεση προκύπτει ότι η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παράγει αποτελέσματα, καθώς η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οδήγησε στα εξής:

 -   αποφεύχθηκαν περίπου 326 εκατ. τόνοι μεικτών εκπομπών CO2 το 2012 και 388      εκατ. τόνοι το 2013, και
-    μειώθηκε η ζήτηση ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ κατά 116 εκατομμύρια ΤΙΠ το 2013.

Επιπλέον, όσον αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ:

-    η  αντικατάσταση φυσικού αερίου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτέλεσε το 30% της συνολικής μείωσης ορυκτών καυσίμων το 2013, και
-    σχεδόν τα μισά κράτη μέλη μείωσαν την ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 7% τουλάχιστον.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γίνονται όλο και πιο αποδεκτές ως μια από τις κυριότερες πηγές ενέργειας. Κατά συνέπεια οι στόχοι για το 2020 καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις παγκόσμιες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (στις οποίες πρωτοστατεί η Ευρώπη), καθώς και τις ενεργειακές πολιτικές πέραν των συνόρων της Ένωσης.

Καθώς απομένουν 5 χρόνια μέχρι το 2020, η έκθεση προόδου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί την ενδιάμεση αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που έχουν τεθεί για το 2020. Η έκθεση καταγράφει, κάθε δυο χρόνια, την πρόοδο της ΕΕ και των κρατών μελών ως προς τους νομικά δεσμευτικούς στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που καθορίζονται στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια το 2009. Περιλαμβάνει επίσης μια αξιολόγηση της δυνατότητας υλοποίησης του στόχου του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον τομέα των μεταφορών, καθώς και της βιωσιμότητας της χρήσης βιοκαυσίμων και βιορευστών.

Νομοθεσία της ΕΕ για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές υπάρχει από το 2001, όταν εκδόθηκε η πρώτη οδηγία για την προώθηση και τη χρήση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το 2003 ακολούθησε η οδηγία σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές.

Δείτε περισσότερα για:
Απε

Επικαιρότητα