Αγροτικές Επιδοτήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.6 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε ανειλημμένες υποχρεώσεις, συνδεδεμένη ενίσχυση τομάτας,ΦΠΑ νησιών Αιγαίου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 4,4 εκατ. ευρώ

Αφορούν σε πληρωμές για υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, διανομή γάλακτος, μέτρο 19,4, γενετικούς πόρους κ.α.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώθηκαν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις

Αφορούν σε πληρωμές βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ειδική ενίσχυση για την καλλιέργεια βαμβακιού, βασική ενίσχυση, νέοι αγρότες, συνδεδεμένες ενισχύσεις κ.α.

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.8 εκατ. ευρώ

Αφορούν σε πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων, πρόωρη συνταξιοδότηση, δωρεάν διανομή γάλακτος, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας κ.α.

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1,1 εκατ. ευρώ

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών, ενισχύσεις για το περιβάλλον και το κλίμα και επενδύσεις σε υλικά στοιχείου του ενεργητικού.

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.5 εκατ. ευρώ

Αφορούν σε πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων, βιολογικής γεωργίας, νιτρορύπανσης, ενιαία ενίσχυση κ.α.

Πληρωμές των δικαιούχων για τις αυτόχθονες φυλές στα Τρίκαλα

Δικαιούχοι παραγωγοί: 3 , με συνολικό ποσό πληρωμής: 56057,42 ευρώ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.7 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε νιτρορύπανση, ανειλημμένες υποχρεώσεις, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, βιολογική γεωργία.

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 7.7 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε νιτρορύπανση, βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία, ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού, ανειλημμένες υποχρεώσεις, γενετικούς πόρους κ.α.

ΟΠΕΚΕΠΕ: πληρωμές ύψους 777 χιλ. ευρώ

Αφορούν σε πληρωμές αμειψισποράς, βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας.

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.3 εκατ. ευρώ

Αφορούν σε πληρωμές νιτρορύπανσης, ανειλημμένες υποχρεώσεις, ενίσχυση στην παραγωγή ελαιολάδου.