Στα 253 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση για την εξισωτική

«1 η Τροποποίηση της 939/109429/16-05-2019 (ΑΔΑ : ΩΡΘ24653ΠΓ-ΓΦ1) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μέτρο 13 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ», έτους 2019».

Τροποποιούμε την παράγραφο «1.4 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση» που αφορά την Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ως ακολούθως : Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 253.000.000 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στα υπομέτρα ως εξής :

Υπομέτρο 13.1 : 170.300.000 Ευρώ,

Υπομέτρο 13.2 : 72.400.000 Ευρώ,

Υπομέτρο 13.3 : 10.300.000 Ευρώ.

Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ΣΑΕ 082/1. Πιστώσεις που δεν θα απορροφηθούν από ένα Υπομέτρο μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο Υπομέτρο. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 939/109429/16-05-2019 (ΑΔΑ : ΩΡΘ24653ΠΓΓΦ1) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Δείτε επίσης