Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 "Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων"

2 Δεκεμβρίου, 2019
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 "Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων"

1η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1465/249557/03-10-2019 (ΑΔΑ ΨΝΒΒ4653ΠΓ-ΘΡΓ) απόφασης ένταξης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ένταξη Πράξεων της αριθ. 618/72071/05-04-2019 2ης πρόσκλησης με Κωδικό πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ 10.1.09_2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020», στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων», λόγω αιτημάτων ανάκλησης ένταξης πράξης.

1.Αντικαθίσταται στο σχετικό εδάφιο του άρθρου 1 της απόφασης ένταξης το ποσό της δημόσιας δαπάνης των πράξεων το οποίο ανέρχεται σε 10.009.664,50 €

2. Αντικαθίσταται στο σχετικό εδάφιο του άρθρου 2 της απόφασης ένταξης το ποσό της δημόσιας δαπάνης των πράξεων το οποίο ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια εννέα χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (10.009.664,50 €).

3. Τροποποιείται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με τον κατάλογο των δικαιούχων της αριθμ. 1465/249557/03-10-2019 (ΑΔΑ ΨΝΒΒ4653ΠΓ-ΘΡΓ) απόφασης ένταξης, διαγράφοντας τις δύο (2) πράξεις σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας.

4. Μειώνεται η δημόσια δαπάνη της αριθμ. 1465/249557/03-10-2019 (ΑΔΑ ΨΝΒΒ4653ΠΓ-ΘΡΓ) απόφασης ένταξης κατά το ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ, 12.250,00 € λόγω της ανάκλησης ένταξης των πράξεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας.

5. Με την παρούσα οι δικαιούχοι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ επανέρχονται στη θέση που βρίσκονταν πριν υποβάλουν τις αντίστοιχες αιτήσεις στήριξης.

6. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

7. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1465/249557/03-10-2019 (ΑΔΑ ΨΝΒΒ4653ΠΓ-ΘΡΓ) απόφαση ένταξης.

8. Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ και του ΠΑΑ.

2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1916 /154257/8-11-2018 (ΑΔΑ 7ΜΗΤ4653ΠΓ-ΒΟΩ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ένταξη Πράξεων στο Υπομέτρο10.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020», λόγω ευρημάτων διοικητικών ελέγχων και εξέτασης περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

1. Αντικαθίσταται το Άρθρο 1 της απόφασης ένταξης ως εξής:

1. «Την ένταξη στη Δράση 10.1.09, «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014- 2020, των δικαιούχων των οποίων οι αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 922/87058/19-6-2018 1ης Πρόσκλησης, αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 11 έως 15 της αριθμ. 401/48520/29-3- 2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1226/2-4-2018 , όπως αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα με τον κατάλογο των δικαιούχων που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 3 2. Την τροποποίηση της ένταξης των δικαιούχων στη Δράση 10.1.09, «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, μετά την υποβολή αιτημάτων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτημάτων μεταβίβασης για λόγους ανωτέρας βίας που πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 19 της αριθμ. 401/48520/29-3-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1226/2-4-2018) καθώς και την ανάκληση ένταξης πράξης δικαιούχων λόγω ευρημάτων των διοικητικών ελέγχων πληρωμών στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 922/87058/19-6-2018 1ης Πρόσκλησης. 3. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη είναι ύψους 31.278.530,65 €.

2. Αντικαθίσταται στο σχετικό εδάφιο του άρθρου 2 της απόφασης ένταξης το ποσό της δημόσιας δαπάνης των πράξεων το οποίο ανέρχεται σε τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά, 31.278.530,65 € και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ).

3. Τροποποιείται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της αριθμ. 1916 /154257/8-11-2018 (ΑΔΑ 7ΜΗΤ4653ΠΓ-ΒΟΩ) απόφασης, διαγράφοντας τις τριάντα (30) πράξεις σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.

4. Συμπληρώνεται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της αριθμ. 1916 /154257/8-11-2018 (ΑΔΑ 7ΜΗΤ4653ΠΓ-ΒΟΩ) απόφασή μας, με την προσθήκη μίας νέας πράξης πράξης που προέκυψε από μεταβίβαση σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας.

5. Τροποποιείται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της αριθμ. 1916 /154257/8-11-2018 (ΑΔΑ 7ΜΗΤ4653ΠΓ-ΒΟΩ) απόφασή μας, λόγω μεταβολής των Τεχνικών Δελτίων σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας.

6. Μειώνεται η δημόσια δαπάνη της αριθμ. 1916 /154257/8-11-2018 (ΑΔΑ 7ΜΗΤ4653ΠΓ-ΒΟΩ) απόφασης κατά το ποσό των δύο εκατομμύριων επτακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων τριών ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών, 2.726.503,35 € λόγω της ανάκλησης ένταξης των πράξεων του 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και τροποποίησης τεχνικού δελτίου πράξης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της παρούσας.

7. Με την παρούσα οι δικαιούχοι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι επανέρχονται στη θέση που βρίσκονταν πριν υποβάλουν τις αντίστοιχες αιτήσεις στήριξης.

8. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 9. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1916 /154257/8-11-2018 (ΑΔΑ 7ΜΗΤ4653ΠΓΒΟΩ) απόφαση, ως έχει.

10. Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ και του ΠΑΑ.

Δείτε περισσότερα για:
Αυτόχθονες φυλές

Επικαιρότητα