Στις 07/03/2013 έγινε η πληρωμή Κρατικής Ενίσχυσης ΄Ησσονος Σημασίας (DE MINIMIS) 2012 με 922 δικαιούχους και ποσό: 4.996.100,00 €