Στήριξη ύψους 35,97 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για την προώθηση γεωργικών προϊόντων

26 Απριλίου, 2013
Στήριξη ύψους 35,97 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για την προώθηση γεωργικών προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 22 προγράμματα για την προώθηση γεωργικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων, τα περισσότερα από τα οποία θα διαρκέσουν τρία χρόνια, ανέρχεται σε 71,94 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ συνεισφέρει τα 35,97 εκατ. ευρώ.

Τα επιλεγέντα προγράμματα καλύπτουν το ελαιόλαδο, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κρέας, τα νωπά και μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, τα βιολογικά προϊόντα, τα αυγά, τους οίνους και τα αλκοολούχα ποτά και τα κηπευτικά προϊόντα, καθώς και τα προϊόντα ποιότητας που έχουν καταχωριστεί και προστατεύονται ως ΠΟΠ (Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης), ΠΓΕ (Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις) και ΕΠΙΠ (Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα).

Έως τις 30 Νοεμβρίου 2012, στο πλαίσιο του καθεστώτος ενημέρωσης και προώθησης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν 36 προτάσεις προγραμμάτων που αφορούν τόσο την εσωτερική αγορά της ΕΕ όσο και τις τρίτες χώρες, οι οποίες εντάσσονται στο πρώτο «κύμα» του προγράμματος το 2013. Κατόπιν αξιολόγησης, επιλέχθηκαν για συγχρηματοδότηση 22 προτάσεις προγραμμάτων, εκ των οποίων 16 αφορούν την εσωτερική αγορά και 6 τρίτες χώρες. Δύο από τα επιλεγέντα προγράμματα προτάθηκαν από περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Οι τρίτες χώρες/περιφέρειες που καλύπτονται είναι: Η Ρωσία, η Κίνα, η Βόρεια Αμερική, η Νοτιοανατολική Ασία, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Ουκρανία, η Ινδία και η Νότιος Κορέα.

Ιστορικό


Το 2000, το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η ΕΕ θα μπορούσε να συνδράμει στη χρηματοδότηση μέτρων για την παροχή πληροφοριών ή την προώθηση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στην ενιαία αγορά της ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Ο διαθέσιμος ετήσιος προϋπολογισμός για τα εν λόγω προγράμματα προώθησης ανέρχεται συνολικά σε περίπου 55 εκατ. ευρώ.

Τα χρηματοδοτούμενα μέτρα μπορούν να συνίστανται σε δημόσιες σχέσεις, εκστρατείες προώθησης ή διαφήμισης, ιδίως εκείνες που προβάλλουν τα πλεονεκτήματα των προϊόντων της ΕΕ, ειδικότερα όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων, τη διατροφή, την επισήμανση, την καλή μεταχείριση των ζώων ή μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον. Τα μέτρα αυτά μπορούν επίσης να καλύπτουν τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εκθέσεις, σε ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με το ενωσιακό καθεστώς των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ), των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) και των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (ΕΠΙΠ), την ενημέρωση σχετικά με τα συστήματα ποιότητας και επισήμανσης της ΕΕ και τις βιολογικές καλλιέργειες, καθώς και ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με το κοινοτικό καθεστώς των οίνων ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές (VQPRD). Η ΕΕ χρηματοδοτεί έως και το 50 % του κόστους των εν λόγω μέτρων (μέχρι 60 % για τα προγράμματα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών από τα παιδιά ή δράσεις ενημέρωσης για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και τους κινδύνους που συνδέονται με την υπερβολική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών). Το υπόλοιπο κόστος καλύπτεται από τις επαγγελματικές/διεπαγγελματικές οργανώσεις που έχουν υποβάλει τη σχετική πρόταση και επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τα οικεία κράτη μέλη. Για την προώθηση στην ενιαία αγορά και στις τρίτες χώρες, οι ενδιαφερόμενες επαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις στα κράτη μέλη δύο φορές ετησίως. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στη συνέχεια κατάλογο των προγραμμάτων που έχουν επιλέξει στην Επιτροπή, συνοδευόμενο από αντίγραφο των εν λόγω προγραμμάτων. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αξιολογεί τα προγράμματα και αποφασίζει κατά πόσον είναι επιλέξιμα.

Δείτε περισσότερα για:
Επιδοτησεις
Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωργία

Επικαιρότητα