Εµφάνιση περονόσπορου σε καλλιέργειες µε τοµάτα θερµοκηπίου

23 Μαρτίου, 2018
Εµφάνιση  περονόσπορου σε καλλιέργειες µε τοµάτα θερµοκηπίου

∆ιαπιστώσεις

Την εµφανισή του έκανε ο περονόσπορος σε καλλιέργειες µε τοµάτα θερµοκηπίου στις πρώιµες (µε 3- 4 σταυρούς) και µεσοπρώιµες (µε1-2 σταυρούς) καλλιέργειες, στους Νοµούς Μαγνησίας, Καρδίτσας, Σερβωτά Τρικάλων, Λάρισας, και Φθιώτιδας και αναµένεται στις όψιµες.

Συµπτώµατα:

1. Ακανόνιστου σχήµατος περιοχές (κηλίδες λαδιού) στην πάνω επιφάνεια των φύλλων οι οποίες γρήγορα αποκτούν καστανό-γκρίζο ή µαύρο χρώµα, ενώ στην κάτω επιφάνεια των φύλλων αναπτύσσονται υπόλευκες εξανθήσεις.

2. Στους βλαστούς καστανές έως µαύρες ραβδώσεις µε λευκή εξάνθηση.

3. Στους καρπούς διάχυτες γκριζοπράσινες µέχρι καστανές βυθισµένες περιοχές, οι οποίες µπορούν να εξαπλωθούν σε ολόκληρο τον καρπό. Τα πρώτα συµπτώµατα εµφανίζονται συνήθως στα κατώτερα φύλλα, στη συνέχεια στα ανώτερα φύλλα εµφανίζονται υποκίτρινες κηλίδες ακανόνιστου σχήµατος στην περιφέρεια του ελάσµατος, οι οποίες γρήγορα αποκτούν βαθύ καστανό ή µαύρο χρώµα. Συνθήκες ανάπτυξης: Ο παθογόνος µύκητας αρχίζει τον σχηµατισµό εξανθήσεων όταν επικρατούν χαµηλές θερµοκρασίες και υψηλή σχετική υγρασία στο περιβάλλον των φυτών (υγρασία 80-95% και θερµοκρασίες 6-26o C, µε άριστη 18-22ο C).

Συστάσεις: Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών να προστατεύσουν την καλλιέργεια τους µε ψεκασµούς κάλυψης (καλό λούσιµο των φυτών), µε κατάλληλα επιτρεπόµενα και εκλεκτικά για τον περονόσπορο φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, όπως Mancozeb, maneb, propineb, pyraclostrobin, azoxystrobin κ.ά. Επανάληψη του ψεκασµού µετά από 8 ηµέρες.

ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (Lyriomyza bryoniae,Lyriomyza huidobrensis)

Oι φυλλορύκτες είναι µικρές κιτρινόµαυρες ή γκριζόµαυρες µύγες µήκους 2mm . 2

∆ιαπιστώσεις: Την εµφάνιση τους έκαναν οι φυλλορύκτες σε καλλιέργειες µε Τοµάτες θερµοκηπίου στο Νοµό Μαγνησίας. Αναµένονται και στους άλλους νοµούς. Συµπτώµατα: Οι προνύµφες κάνουν τρύπες και τούνελ στα φύλλα των φυτών µε αποτέλεσµα την πρώιµη φυλλόπτωση και µείωση της απόδοσης των φυτών Τα διατροφικά τσιµπήµατα που προκαλούνται από τα ακµαία θηλυκά µειώνουν επίσης την παραγωγή της καλλιέργειας.

Συστάσεις: Να γίνουν ψεκασµοί των καλλιεργειών µόνο µετά την διαπίστωση συµπτωµάτων µε προσβολές από τους φυλλορύκτες. µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα:

TUTA ABSOLUTΑ

∆ιαπιστώσεις: Οι συλλήψεις των ακµαίων του εντόµου στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων συνεχίζονται και εµφανίζονται 20-25 άκµαία/3ηµέρες/παγίδα. Να γίνουν επεµβάσεις µε κατάλληλα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Bacillus thuringiensis var. Kustaki (pb-54), Bacillus thuringiensis var. kurstaki (pb-54), emamectin, indoxacarb και spinosad.

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της Τοµάτας θερµοκηπίου να το δηλώσουν µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην Υπηρεσία µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: fyto12@otenet.gr Όλα τα δελτία µας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο διαδίκτυο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings

Δείτε περισσότερα για:
Τομάτα
Περονοσπορος
Θερμοκηπιου

Επικαιρότητα

Ασθένειες των πυρηνόκαρπων- μηλοειδών

Οι επεμβάσεις κατά την χειμερινή περίοδο έχουν ως στόχο την μείωση των πληθυσμών των εντόμων και των αρχικών μολυσμάτων των μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών.