Φυτοπροστασία στα εσπεριδοειδή

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: Στο δίκτυο ̟παγίδευσης καταγράφονται µέτριοι ̟πληθυσµοί. Συστήνεται να συνεχιστεί η ̟προστασία στις όψιµες ̟ποικιλίες, ασυγκόμιστα όψιμα πορτοκάλια, μανταρίνια και γκρέιπ φρουτ, λόγω κινδύνου ̟προσβολών

Αντιµετώ̟ιση:Οι ̟προσβεβληµένοι καρ̟ποί εσ̟περιδοειδών και όλων των ο̟πωροφόρων δέντρων ̟που συνυ̟πάρχουν στον αγρό και ̟προσβάλλονται α̟πό τη µύγα ̟ρέ̟ει να α̟ποµακρύνονται και να καταστρέφονται.

ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ:Ξεκίνησαν οι ̟προσβολές στην τρυφερή βλάστηση. Προσβάλλει τα νεαρά φύλλα σχηµατίζοντας χαρακτηριστικές οφιοειδείς στοές στην κάτω ε̟πιφάνεια. Τα ̟προσβεβληµένα φύλλα συστρέφονται, α̟ποκτούν αργυρόχρωµη όψη και ξηραίνονται. Η ζηµιά µ̟πορεί να γίνει ιδιαίτερα σοβαρή στα νεαρά δενδρύλλια και στα τρυφερά εµβόλια.

Οδηγίες:− Άµεση έναρξη κατα̟πολέµησης για την ̟προστασία των νεαρών δέντρων σε φυτώρια και σε νέες φυτείες. Οι ψεκασµοί να ε̟παναλαµβάνονται ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης των σκευασµάτων ̟ου χρησιµο̟ποιούνται.

− Στα δέντρα ̟παραγωγικής ηλικίας δεν α̟παιτούνται ε̟πεµβάσεις. Ε̟πειδή ο φυλλοκνίστης δρα το καλοκαίρι και το φθινό̟πωρο, αντιµετω̟πίζεται µε καλλιεργητικούς χειρισµούς ̟που ̟περιορίζουν ένα δεύτερο κύµα βλάστησης ό̟πως ισορρο̟πηµένες αρδεύσεις, ̟περιορισµός των όψιµων αζωτούχων καλοκαιρινών λι̟πάνσεων, αφαίρεση και α̟ποµάκρυνση τρυφερών λαίµαργων βλαστών, κατάλληλο κλάδεµα για καλό αερισµό.

∆ Ι Α Λ Ε Υ Ρ Ω ∆ Η Σ (Dialeurodes citri) & ΕΡΙΩ∆ΗΣ ΑΛΕΥΡΩ∆ΗΣ

Οι αλευρώδεις ανα̟πτύσσονται στην κάτω ε̟πιφάνεια των φύλλων, σε ̟περιβάλλον υψηλής υγρασίας. Η ζηµιά ̟που ̟προκαλούν οφείλεται στις α̟ποµυζήσεις των χυµών και στα άφθονα µελιτώµατα ̟που ευνοούν την ανά̟πτυξη των µυκήτων της κα̟πνιάς. Η αντιµετώ̟πιση βασίζεται κυρίως στους καλλιεργητικούς χειρισµούς ̟ου αναφέρονται στο φυλλοκνίστη. Να α̟ποφεύγονται οι γενικευµένοι ψεκασµοί. Ε̟πιζήµιοι ̟πληθυσµοί ανα̟πτύσσονται όταν α̟πουσιάζουν οι φυσικοί εχθροί λόγω αλόγιστης χρήσης φυτο̟προστατευτικών.

Οδηγίες:− ∆ιαλευρώδης: Σε δέντρα ̟προσβεβληµένα α̟πό την ̟προηγούµενη χρονιά συστήνεται αντιµετώ̟πιση στο διάστηµα: 26 – 29 Ιουνίου.

− Ο εριώδης αλευρώδης ανα̟πτύσσει σταδιακά ̟πυκνούς ̟πληθυσµούς. Ό̟που χρήζει αντιµετώ̟πισης να χρησιµο̟ποιηθούν εντοµοκτόνα χαµηλής τοξικότητας. Α̟ποφεύγετε άσκο̟πες χηµικές ε̟πεµβάσεις ̟προκειµένου να ανα̟πτυχθεί το α̟ποκλειστικό ̟παρασιτοειδές Cales noaki ̟που ασκεί ικανο̟ποιητικό φυσικό έλεγχο. Συµβουλεύεστε για το φυσικό ̟παρασιτισµό τις αρµόδιες υ̟πηρεσίες και τους το̟πικούς γεω̟πόνους ̟προσκοµίζοντας τους δείγµατα.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις