Φυτοπροστασία στην Ελιά

31 Ιουλίου, 2019
Φυτοπροστασία στην Ελιά

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ

∆ια̟πιστώσεις: Στο δίκτυο παγίδευσης σηµειώνεται συνεχής δραστηριότητα του εντόµου µε αλληλε̟ικαλυ̟τόµενες γενιές και µεγάλους ̟πληθυσµούς. Κατά τό̟πους ̟παρατηρούνται ̟προσβολές µεγάλης έντασης ό̟που εκτός α̟πό τις βλαστικές κορυφές οι ̟προνύµφες α̟ποδεκατίζουν κοµµάτια φύλλων ή ολόκληρα τα φύλλα και οι νεαροί βλαστοί φαίνονται α̟ποφυλλωµένοι. Σε ελαιώνες µε έντονη ̟προσβολή τρώνε και τους καρ̟πούς δηµιουργώντας σ̟πηλαιώδη φαγώµατα στη σάρκα ̟ου φτάνουν µέχρι τον ̟πυρήνα.

Οδηγίες: − Συστήνεται ̟προστασία και συνεχής ̟παρακολούθηση των νεαρών δέντρων στα φυτώρια και στους νέους ελαιώνες και των ελαιοδέντρων ̟ου είχαν δεχτεί κλάδεµα ανανέωσης.

− Εξετάζετε αυτή την ̟περίοδο τους ̟παραγωγικούς ελαιώνες και όταν δια̟πιστώνετε έντονη ̟προσβολή στην βλάστηση και στους καρ̟πούς να γίνει έγκαιρη ε̟πέµβαση µε εγκεκριµένα σκευάσµατα για την α̟ποφυγή νέων ̟προσβολών. Οι ̟προνύµφες όσο µεγαλώνουν γίνονται ανθεκτικές στα εντοµοκτόνα. Φροντίζετε να λούζονται οι λαίµαργοι βλαστοί στη βάση των δέντρων.

 

 

Δείτε περισσότερα για:
Φυτοπροστασία
ελια

Επικαιρότητα

Μηλοειδή

Συνιστάται εκρίζωση και καταστροφή των έντονα προσβεβλημένων και ξερών δένδρων (να δοθεί προσοχή ώστε να αφαιρεθεί ολόκληρο το ριζικό σύστημα) και απολύμανση του εδάφους. 

Ασθένειες στις ελιές

Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, σχηματίζοντας χαρακτηριστικές κυκλικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια.