Φυτοπροστασία Εσπεριδοειδών

Διαλευρώδης: Παρατηρούνται νέες ̟προσβολές σε δέντρα µε ̟πλούσια τρυφερή βλάστηση, ̟πυκνό φύλλωµα ̟ου βρίσκονται σε ̟περιβάλλον µε µεγάλη σχετική υγρασία. Τα µελιτώδη εκκρίµατα των αλευρωδών ευνοούν την ανά̟πτυξη µυκήτων της κα̟πνιάς και ρυ̟παίνουν τα δέντρα υ̟ποβαθµίζοντας εµ̟πορικά τους καρ̟πούς.

Οδηγίες:

− Οι ̟προσβολές ̟περιορίζονται σηµαντικά µε καλλιεργητικούς χειρισµούς ό̟πως αφαίρεση και άµεση α̟ποµάκρυνση των λαίµαργων βλαστών, ισορρο̟πηµένες αρδεύσεις και ̟περιορισµένες αζωτούχες λι̟πάνσεις

− Στα ̟προσβεβληµένα δέντρα συστήνεται ε̟πέµβαση µε εγκεκριµένα σκευάσµατα στο διάστηµα: 12-15 Σε̟πτεµβρίου. Για να είναι α̟ποτελεσµατική η κατα̟πολέµηση ̟ρέ̟ει να γίνεται καλή διαβροχή του εσωτερικού των δέντρων διότι µεγάλοι ̟ληθυσµοί ανα̟τύσσονται στα σκιερά µέρη και στην κάτω ε̟πιφάνεια των φύλλων

Ανθοτρήτης: Προσβάλλει κατά ̟προτίµηση τις λεµονιές σε ̟περιοχές µε µεγάλη σχετική υγρασία. Οι λεµονιές ανθίζουν ε̟πανειληµµένα διευκολύνοντας την ανά̟πτυξη και τη διαβίωση του εντόµου. Οι ̟προνύµφες ̟προκαλούν ζηµιές στα κλειστά άνθη και στους νεαρούς καρ̟πούς. Ανοίγουν πο̟ές και στοές και καταστρέφουν το εσωτερικό συνδέοντας µε νηµάτια τα ̟προσβεβληµένα µέρη.

∆ια̟πιστώσεις: Παρατηρήσεις φεροµονικής ̟απγίδευσης ακµαίων α̟πό την ∆ΑΟΚ Χανίων δείχνουν αύξηση του ̟πληθυσµού στην Π.Ε. Χανίων.

Οδηγίες: 

− Ελέγχετε τα άνθη και τους νεαρούς καρ̟ούς στις δίφορες λεµονιές ̟ου έχουν ικανο̟ποιητική για την ε̟ποχή ανθοφορία. Συστήνεται αυτή την ̟περίοδο χηµική κατα̟πολέµηση εάν τα ̟προσβεβληµένα άνθη είναι σε ̟ποσοστό µεγαλύτερο α̟πό 50% ή τα ̟προσβεβληµένα καρ̟πίδια ̟άνω α̟πό 3%.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις