Ασθένειες και Εχθροί της Ροδακινιάς

29 Απριλίου, 2020
Ασθένειες και Εχθροί της Ροδακινιάς

ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ (Anarsia lineatella Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae)

• Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων στις περιοχές της Ημαθίας, της Πιερίας και της Πέλλας, η πτήση του εντόμου εμφανίζει σημαντική αύξηση, το χρονικό διάστημα 24-27 Απριλίου.

• Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Βέροιας, της Νάουσας και της Σκύδρας έγιναν οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών.

• Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 3-5 Μαΐου.

• Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 10-12 Μαΐου.

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ (Adoxophyes orana Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae)

• Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων στις περιοχές της Ημαθίας και της Πέλλας, εκτιμάται ότι ξεκίνησε η 1η πτήση του εντόμου το χρονικό διάστημα 25-27 Απριλίου.

• Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 1-4 Μαΐου.

• Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 5-8 Μαΐου.

• Οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ωοτοκιών και εκκολάψεων του Φυλλοδέτη συμπίπτουν κατά πολύ με αυτές της Ανάρσιας.

Ενδεικτικός χρόνος ταυτόχρονης επέμβασης και για τα δύο έντομα ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

  • 2-5 Μαΐου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών
  •  8-11 Μαΐου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες

• Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες για την Ανάρσια (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)

  •  Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών: Abamectin + Chlorantraniliprole (2), Chlorantraniliprole (2).
  •  Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών: Acetamiprid (2), Bacillus thuringiensis spp. Aizawai (2-10), Bacillus thuringiensis var. Kurstaki (2-10), Beta-cyfluthrin (2), Deltamethrin (2), Emamectin (3), Indoxacarb (3), lambda-Cyhalothrin (3), Phosmet (2), Spinetoram (1), Spinosad (3), tau-Fluvalinate (2).

• Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και χρόνο εφαρμογής.

• Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες για τον Φυλλοδέτη (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο):

  • Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών: Methoxyfenozide (3).
  • Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών: Bacillus thuringiensis spp. Aizawai (4), Deltamethrin (1), Etofenprox (2), Indoxacarb (3), Lambda-cyhalothrin (2), tauFluvalinate (2).

• Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και χρόνο εφαρμογής.

• Οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών έγιναν με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Βέροιας, της Νάουσας και της Σκύδρας.

• Η ανωτέρω επέμβαση καταπολεμά αποτελεσματικά και τον Βλαστορύκτη (Καρπόκαψα ροδακινιάς) (Grapholitha molesta Busck, Lepidoptera: Torticidae). Συνήθως οι επεμβάσεις αυτές ελέγχουν ικανοποιητικά και αφίδες και θρίπες

. • Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

• Ο αριθμός των συλλήψεων των αρσενικών εντόμων (Ανάρσια και Φυλλοδέτης) που παρουσιάζονται στα γραφήματα προέρχεται από μία αντιπροσωπευτική παγίδα του δικτύου, για κάθε περιοχή (η ίδια από την αρχή του έτους), ώστε να δίνει την τάση της πορείας του πληθυσμού όσο γίνεται πιο ξεκάθαρα. Δεν επιλέγονται παγίδες με σημαντικά χαμηλές συλλήψεις και ούτε κατ’ ανάγκη αυτές με τις υψηλότερες. Επίσης, εξαιρούνται οι παγίδες με μηδενικές ή ελάχιστες συλλήψεις ως μη αντιπροσωπευτικές.

• Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα.

ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ (Pseudaulacaspis pentagona Targioni, Homoptera: Diaspididae)

• Η πλήρης ωοτοκία παρατηρήθηκε το χρονικό διάστημα 17-20 Απριλίου.

• Η εμφάνιση των κινητών προνυμφών (έρπουσες) ξεκίνησε από τις 22-25 Απριλίου.

• Το μέγιστο της εμφάνισης των κινητών προνυμφών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 2-6 Μαΐου (συμπίπτει με την επέμβαση για τα ανωτέρω λεπιδόπτερα)

• Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Fatty acid potassium salt (4), Fenoxycarb (2, ΒΒCH 71-85), Paraffin oil (2-4), Pyriproxyfen (1), Spirotetramat (2), Sulfoxaflor (1, BCH 69-85).

• Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και χρόνο εφαρμογής.

• Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

• Το έντομο προσβάλλει και την ακτινιδιά με την διαφορά ότι συμπληρώνει τον βιολογικό του κύκλο πιο αργά.

• Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

• Να τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να λαμβάνεται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.

• Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Δείτε περισσότερα για:
Ροδακινοπαραγωγοι
Ροδακνιές

Επικαιρότητα