Αγροτικές Καλλιέργειες

Ανάρσια ροδακινιάς

Οι περισσότερες ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 14 - 21 Ιουνίου.

Εμφάνιση τετράνυχου στην αµυγδαλιά

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη των τετρανύχων.

Τερτράνυχος στην καλλιέργεια υπαίθριων πεπονιών

Την εµφάνισή του έκανε ο τετράνυχος σε καλλιέργειες µε υπαίθριες πεπονιές στο νοµό Νοµό Μαγνησίας .

Ασθένειες στην υπαίθρια επιτραπέζια ντομάτα

Την είσοδό έκανε ο περονόσπορος στις υπαίθριες καλλιέργειες επιτραπέζιας ντοµάτας µετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις.

Καρπόκαψα μηλιάς

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων εκτιμάται ότι στις περισσότερες περιοχές ξεκίνησε η 2η πτήση του εντόμου το χρονικό διάστημα 7 - 10 Ιουνίου.

SOS από αγρότες και επιστήμονες για την Tuta Absoluta

SOS από αγρότες και επιστήμονες για την Tuta Absoluta

Πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμισης του DRYOCOSMUS 2019

Εξαπόλυση του  παρασιτοειδούς εντόμου Torymus sinensis σε καστανεώνες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Καρπόκαψα στα μηλοειδή

Ξεκίνησε στις πεδινές περιοχές η 2 η πτήση του εντόμου την 10η Ιουνίου.

Πυρηνοτρήτης ελιάς

Η πτήση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου εκτιμάται ότι ξεκίνησε το χρονικό διάστημα 6 - 8 Ιουνίου.

Εχθροί και ασθένειες μηλιάς - αχλαδιάς- καρυδιάς

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑ∆ΙΑΣ - ΚΑΡΥ∆ΙΑΣ