Αγροτικές Καλλιέργειες

Εμφάνιση πυρηνοτρήτη στις ελιές

Οι επαναλαμβανόμενες βροχοπτώσεις οι οποίες συνέβαιναν μετά τον ψεκασμό είχαν ως αποτέλεσμα τη μερική έκπλυση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Φυτοπροστασία στα εσπεριδοειδή

Στο δίκτυο ̟παγίδευσης καταγράφονται µέτριοι ̟πληθυσµοί.

Τα καλλιεργητικά μέτρα για ασθένειες και εχθρούς της Μηλιάς και Αχλαδιάς

Μυκητολογικές ασθένειες της αχλαδιάς και της μηλιάς, που μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα καταστροφικές από την έναρξη της βλάστησης μέχρι και τη συγκομιδή, ιδίως όταν κατά τη βλαστική περίοδο επικρατούν βροχοπτώσεις, καθώς και σε οπωρώνες που βρίσκονται σε υγρές περιοχές

Ασθένειες του αμπελιού

Η πτήση του εντόμου ξεκίνησε με μικρό αριθμό συλλήψεων στις όψιμες περιοχές και αυξανόμενο αριθμό συλλήψεων στις πρώιμες μεσοπρώιμες περιοχές.

Ανάρσια ροδακινιάς

Οι περισσότερες ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 14 - 21 Ιουνίου.

Εμφάνιση τετράνυχου στην αµυγδαλιά

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη των τετρανύχων.

Τερτράνυχος στην καλλιέργεια υπαίθριων πεπονιών

Την εµφάνισή του έκανε ο τετράνυχος σε καλλιέργειες µε υπαίθριες πεπονιές στο νοµό Νοµό Μαγνησίας .

Ασθένειες στην υπαίθρια επιτραπέζια ντομάτα

Την είσοδό έκανε ο περονόσπορος στις υπαίθριες καλλιέργειες επιτραπέζιας ντοµάτας µετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις.

Καρπόκαψα μηλιάς

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων εκτιμάται ότι στις περισσότερες περιοχές ξεκίνησε η 2η πτήση του εντόμου το χρονικό διάστημα 7 - 10 Ιουνίου.

SOS από αγρότες και επιστήμονες για την Tuta Absoluta

SOS από αγρότες και επιστήμονες για την Tuta Absoluta

Πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμισης του DRYOCOSMUS 2019

Εξαπόλυση του  παρασιτοειδούς εντόμου Torymus sinensis σε καστανεώνες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.