Η Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο της Ελλάδας για ανταλλαγή προνομιούχων μετοχών της Eurobank

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, σχέδιο που κοινοποιήθηκε από την Ελλάδα για ανταλλαγή υφιστάμενων προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου στην Eurobank με ομόλογα κατηγορίας 2. Οι ελληνικές αρχές θεωρούν ότι η ανταλλαγή αυτή δεν ενέχει στοιχείο κρατικής ενίσχυσης, αλλά κοινοποίησε το μέτρο στην Επιτροπή για λόγους ασφάλειας δικαίου.

Τον Μάιο 2009, η Eurobank έλαβε εισφορά κεφαλαίου ύψους 950 εκατ. ευρώ με τη μορφή προνομιούχων μετοχών στο πλαίσιο του μέτρου ανακεφαλαιοποίησης του καθεστώτος στήριξης των ελληνικών τραπεζών. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, σε σύγκριση με τις εν λόγω προνομιούχες μετοχές, οι όροι των νέων ομολόγων κατηγορίας 2 συνεπάγονται βελτίωση για το ελληνικό κράτος.

Συγκεκριμένα, ενώ οι προνομιούχες μετοχές έχουν υψηλό ονομαστικό τοκομερίδιο, η καταβολή του υπόκειται σε όρους και στην πράξη το τοκομερίδιο δεν έχει καταβληθεί από το 2011 και δεν αναμένεται να καταβληθεί στο μέλλον. Αντιθέτως, η πληρωμή τοκομεριδίου των νέων ομολόγων κατηγορίας 2 μπορεί να αρθεί μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένας ιδιώτης επενδυτής θα δεχόταν την ανταλλαγή με τους προβλεπόμενους όρους και, ως εκ τούτου, η ανταλλαγή δεν συνεπάγεται πρόσθετη κρατική ενίσχυση στη Eurobank. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε την ανταλλαγή σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων με αριθμό υπόθεσης SA.49459

Δείτε επίσης