Κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση αδειών υπαιθρίου Εμπορίου

26 Οκτωβρίου, 2015
Κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση αδειών υπαιθρίου Εμπορίου

Σας γνωρίζουµε ότι Υπηρεσία µας θα δέχεται υποβολή δικαιολογητικών για έκδοση άδειας υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου για το έτος 2015 µέχρι την 10η Νοεµβρίου 2015  

Παρακαλούµε οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας και είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα,  δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος και κατέχουν άδεια ικανότητας οδήγησης να προσέλθουν στο Τµήµα Εµπορίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που βρίσκεται στην Μυτιλήνη, Ανδροµέδας 15 ( 1ος όροφος) τηλ. επικοινωνίας 22513-53404 µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία προκειµένου να καταθέσουν τα προαπαιτούµενα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής: 

1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
2)  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ/ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ/ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ/ΡΟΜΑ/ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
3) ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ∆ΗΛΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΟΧΗΣ  ΑΛΛΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι∆ΙΟ/Α, ΤΟΝ/ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ & ΤΑ ΤΕΚΝΑ 
4) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
5) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
6) Α∆ΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ Ακολούθως θα λάβουν βεβαίωση της Υπηρεσίας για να ξεκινήσει η έκδοση της αδείας.  

Η  διενέργεια υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου για τους κατόχους των ανωτέρω αδειών επιτρέπεται εντός των ορίων της Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου  σε ∆ηµοτικές Κοινότητες µε πληθυσµό κάτω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων και συγκεκριµένα: 
- Στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου εκτός των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Μυτιλήνης και Πλωµαρίου. 
- Στην Περιφερειακή Ενότητα Λήµνου-Αγ. Ευστρατίου εκτός της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μύρινας. 
- Στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου-Οινουσσών και Ψαρών  εκτός της ∆ηµοτικής Κοινότη
τας   Χίου 
- Στην Περιφερειακή Ενότητα Σάµου-Ικαρίας- Φούρνων  εκτός των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Βαθέος, Σαµίων και Καρλοβασίου    
     

Δείτε περισσότερα για:
Εμποριο
Υπαιθριο

Επικαιρότητα