Προτάσεις του ΣΕΚ για την αναθεώρηση της συνδεδεµένης ενίσχυσης

8 Ιουλίου, 2016
Προτάσεις του ΣΕΚ  για την αναθεώρηση της συνδεδεµένης ενίσχυσης

Προτάσεις του Σεκ  για την αναθεώρηση της συνδεδεµένης Ενίσχυσης  προς τον υπουργό Αγροτικήε Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελο Αποστόλου.Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο: 

                                                                                       
Θέµα:  Προτάσεις Σεκ  για την αναθεώρηση της συνδεδεµένης Ενίσχυσης   
Κύριε Υπουργέ,   

Α. Στόχευση συνδεδεµένης Ενίσχυσης –  Υφιστάµενα προβλήµατα    
Η συνδεδεµένη στήριξη χορηγείται στους τοµείς που αντιµετωπίζουν  δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί για οικονοµικούς, κοινωνικούς και/ή περιβαλλοντικούς λόγους , όπως ο τοµέας της κτηνοτροφίας για τη χώρα µας.  Η κτηνοτροφία  διαθέτει ισχυρά  συγκριτικά πλεονεκτήµατα, όπως η  παραγωγή προϊόντων υψηλής βιολογικής και διατροφικής αξίας µε  κυριότερα το  τυρί  Φέτα (ΠΟΠ), την αιγοπροβατοτροφία, τις ντόπιες φυλές κ.α  Σηµαντικοί επίσης κλάδοι της κτηνοτροφίας είναι και η πτηνοτροφία και χοιροτροφία για τους οποίους θα  ζητήσουµε κατά την αναθεώρηση της ΚΑΠ το 2020 να ενταχθούν και να ενισχυθούν.   

Η Φέτα  ιδιαίτερα αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήµατα του αγροτικού µας χώρου δεδοµένου ότι:

 • 90.000 περίπου αιγοπροβατοτρόφοι,  έχουν ως  κύρια απασχόληση τον κλάδο αυτό και  εκτρέφουν πάνω από 12 εκ. αιγοπρόβατα.

 • 15.000  περίπου επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης, οι οποίες απασχολούν πάνω από 50.000 εργαζόµενους.  

• Αποτελεί σηµαντικό επώνυµο εξαγωγικό προϊόν για την Ελλάδα µε αξία εξαγωγών που ξεπερνά τα  300 εκ. €  και  τάση συνεχώς ανερχόµενη.

 Ήταν και είναι  µια µεγάλη ευκαιρία για τη χώρα µας να στηρίξει την κτηνοτροφία µέσω της συνδεδεµένης Ενίσχυσης και να µην τη διανέµει σε 15 τοµείς που δεν διαθέτουν τα ανάλογα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, χωρίς συγκεκριµένη στόχευση και απουσία  αναπτυξιακού  χαρακτήρα.  

Επίσης η χώρα µας  δεν έκανε χρήση του µέτρου στο µέγιστο ποσοστό 8% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου πλέον 2% για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, όπως προβλέπειάλλωστε η νέα ΚΑΠ. Ποσοστό 10% σηµαίνει ότι ο προϋπολογισµός της συνδεδεµένης στήριξης για τη χώρα µας  µπορεί να ανέρθει στα 200 εκατ. ευρώ ετησίως περίπου,  ενώ  σύµφωνα µε την εθνική επιλογή  το ποσοστό ανέρχεται στο 7,4% του εθνικού φακέλου και µοιράζεται σε 15 τοµείς. ∆ύο χρόνια µετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των συνδεδεµένων ενισχύσεων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ και ακόµη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώ από τα δεσµευµένα κοινοτικά κονδύλια ύψους περίπου 90 εκ. ευρώ για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις ζωικού κεφαλαίου στους δικαιούχους κτηνοτρόφους της Ελλάδας.  

Β. Τι προτείνουµε για την αναθεώρηση των συνδεδεµένων ενισχύσεων το 2017   
1. Γενικές προτάσεις:

 • Να αυξηθούν τα ποσά Ενίσχυσης για τους τοµείς της κτηνοτροφίας και να γίνει χρήση  του µέτρου στο µέγιστο ποσοστό 10%.

• Να τροποποιηθούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας, όπως αναλυτικά αναφέρουµε σε κάθε τοµέα.  

• Να αυξηθούν τα ποσά Ενίσχυσης ανά µονάδα (κεφάλι/στρέµµα)  

• Να ενταχτούν και άλλες καλλιέργειες στη συνδεδεµένη όπως τα χορτοδοτικά ψυχανθή.   

2. Συνδεδεµένη Ενίσχυση  αιγοπροβάτων  

Το ελάχιστο όριο των 120 κιλών παράδοσης γάλακτος ανά ζώο στο έτος Ενίσχυσης, δηµιουργεί πρόβληµα:

• Στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις των ορεινών και µειονεκτικών   περιοχών και των µετακινούµενων σε αυτές, κυρίως  λόγω των  ιδιαίτερων κλιµατολογικών συνθηκών.

 • Στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που εκτρέφουν σπάνιες φυλές,  οι οποίες δίνουν µικρότερη παραγωγή.   
 

Προτείνεται:   Ελάχιστο όριο κιλών παράδοσης γάλακτος ανά ζώο στο έτος Ενίσχυσης  

1. Να παραµείνει το ελάχιστο όριο των 120 κιλών παράδοσης γάλακτος ανά ζώο στο έτος Ενίσχυσης για τους αιγοπροβατοτρόφους των πεδινών περιοχών

2. Να µειωθεί  το ελάχιστο όριο παράδοσης γάλακτος ανά ζώο στο έτος Ενίσχυσης στα  100 κιλά για τους  αιγοπροβατοτρόφους των ορεινών και µειονεκτικών  περιοχών και των εκµεταλλεύσεων µε έδρα τα νησιά.

3. Στις σπάνιες φυλές να µειωθεί το όριο στα 80 κιλά παράδοσης γάλακτος ανά ζώο στο έτος Ενίσχυσης.

Ποσά Ενίσχυσης: Ενίσχυση ανά µονάδα € / κεφάλι

 • Για σπάνιες φυλές: 30€/ζώο.

 • Για ορεινές,  µειονεκτικές περιοχές και νησιά :20€/ζώο.  

• Για πεδινές περιοχές: 15€/ζώο.   

3. Συνδεδεµένη Ενίσχυση βοοειδών

 Η   Ενίσχυση που  έχει σχεδιαστεί µέχρι σήµερα δεν  δίνει αποτελεσµατικά κίνητρα  για την ανάπτυξη της ελληνικής βοοτροφίας  και δεν οδηγεί   στη στόχευση α) για  µείωση του τεράστιου ελλείµµατος  της χώρας µας σε βόειο και µοσχαρίσιο κρέας που σήµερα  ανέρχεται σε 80% περίπου  β) στήριξη της γαλακτοπαραγωγικής αγελαδοτροφίας, η οποία συρρικνώνεται σε αριθµό µονάδων, σε όγκο παραγωγής και σε αριθµό ζώων. Σηµειώνουµε ότι η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος στην Ελλάδα µειώνεται συνεχώς και πλησιάζει σήµερα τους   600.000 τόνους. Επειδή κάθε κατεύθυνση έχει  ξεχωριστές ανάγκες και απαιτήσεις προτείνουµε  η Ενίσχυση να εξειδικεύεται ως ακολούθως:   

Γαλακτοπαραγωγός  Αγελαδοτροφία

Από το 2004 µέχρι το 2007, οι γαλακτοπαραγωγοί  ήταν επιλέξιµοι για πριµοδότηση γαλακτοπαραγωγής. Η πριµοδότηση αυτή χορηγήθηκε ανά ηµερολογιακό έτος, ανά εκµετάλλευση και ανά τόνο ατοµικής ποσότητας αναφοράς που  ήταν επιλέξιµος για πριµοδότηση. Το  2015  η  γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία πρέπει να δικαιολογεί  βοσκότοπο  για να συνεχίσει να ενισχύεται.   
 

Προτείνεται :

 • Ενίσχυση 24 € /τόνο παραγόµενου γάλακτος ή 200€ /αγελάδα

 • Ενίσχυση 220€/ µοσχίδα, η οποία έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, µπαίνει στη γαλακτοπαραγωγή και είναι προϊόν γενετικής βελτίωσης πιστοποιηµένο από τους αντίστοιχους φορείς.  
Θηλάζουσες αγελάδες ( κρεοπαραγωγή)

 Προτείνεται:  

- Ενίσχυση : 300 €  ανά  µοσχίδα   ηλικίας   άνω των 16 µηνών  που διατηρείται  για αναπαραγωγή υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει στο κοπάδι ταύρος καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής ή πιστοποιητικό τεχνητής σπερµατέγχυσης.

- Ενίσχυση 250 ευρώ ανά επιλέξιµη θηλάζουσα αγελάδα, ηλικίας έως 15 ετών.  
- Ειδική Ενίσχυση 250 € / ανά  αγελάδα ελληνικών  φυλών ( κόκκινη και ξανθιά)  που είναι καταγεγραµµένες στα γενεαλογικά βιβλία (επίσηµα βιβλία εγγραφής).    

 Πάχυνση βοοειδών  

Ο  κλάδος  αυτός  είναι  πάρα  πολύ  σηµαντικός  διότι  συµβάλει  στην  απασχόληση  µεγάλου  αριθµού  κτηνοτρόφων, εργαζοµένων στα κατά τόπους σφαγεία  της  χώρας  µας και στους χώρους διακίνησης  ζωοτροφών  και  άλλων  εφοδίων, επιστηµόνων  όπως  κτηνίατροι,   ζωοτέχνες  κ.α  

Προτείνεται:  

- Ενίσχυση  200 €/ ζώο για τα  βοοειδή  ελληνικής παραγωγής και εκτροφής.  

- Ενίσχυση έως 100 € ανά ζώο, για ζώα που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.   

4. Στήριξη της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών  
∆εν  έγινε χρήση του µέτρου στο µέγιστο ποσοστό 2% του ετήσιου εθνικού ανώτατου  ορίου (40 εκ € ετησίως)  όπως προβλέπει  άλλωστε η νέα ΚΑΠ. Ειδικότερα για την καλλιέργεια  κτηνοτροφικών  ψυχανθών διατίθενται µόλις   6,8 εκ. €  (µέσος όρος 6/ετίας) ετησίως περίπου δηλαδή ποσοστό 0,34% του εθνικού ανώτατου ορίου, Συνεπώς  η µεταφορά πόρων στην κτηνοτροφία   για  την καλλιέργεια  κτηνοτροφικώνψυχανθών δεν συµβάλει  σε καµία περίπτωση στη στόχευση  για  επάρκεια ζωοτροφών µε χαµηλό κόστος για τους  κτηνοτρόφους.   
 

Ζητάµε:  

Το χρηµατοδοτικό όριο να ανέλθει στο ανώτατο επιτρεπόµενο 2% και να δοθεί προτεραιότητα στην κτηνοτροφία  και ιδιαίτερα  στους κατά κύριο επάγγελµα  κτηνοτρόφους για τη µείωση του κόστους των ζωοτροφών που αποτελούν το 70% του λειτουργικού κόστους της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης.  

Να ενταχθούν στη συνδεδεµένη Ενίσχυση για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή  και τα χορτοδοτικά  ή σανοδοτικά ψυχανθή, και κύρια η µηδική  η οποία αποτελεί µια από τις πιο σπουδαίες ζωοτροφές  σε παγκόσµια και εθνική κλίµακα µε υψηλή  περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Η Ενίσχυση να δοθεί  αποκλειστικά στους κατά κύριο επάγγελµα  κτηνοτρόφους που ιδιοπαράγουν.   

Να  αυξηθεί το ύψος της συνδεδεµένης στήριξης στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, (€/ha). 

Να εξαντληθεί το διαθέσιµο ποσό για τη συγκεκριµένη Ενίσχυση,  µε βάση την επιλέξιµη για πληρωµή έκταση, και όχι την έκταση αναφοράς, όπως έγινε στο σιτάρι και στα ζαχαρότευτλα.  

Δείτε περισσότερα για:
Σεκ
Ενίσχυση
Συνδεδεμένη

Επικαιρότητα