Κοινή διαμαρτυρία για τα συμφέροντα των παραγωγών και για την νομική αυτοτέλεια των ΚΥ∆

23 Μαρτίου, 2017
Κοινή διαμαρτυρία για  τα συμφέροντα των παραγωγών και για την νομική αυτοτέλεια των ΚΥ∆

Ανοιχτή Πρόσκληση της ΝεαΣ ΠΑΣΕΓΕΣ προς όλα τα ΚΥΔ-Πύλες υποβολής ενιαίας ενίσχυσης  για τις εξωφρενικές και αντισυνταγματικές απαιτήσεις της GAIA που δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Ακολουθεί αναλυτικά η πρόσκληση:

ΟΛΑ ΤΑ KΥ∆ - ΠΥΛΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

« Η δικαιοσύνη βρίσκεται ανάμεσα στην υπερβολική ε̟ιπείκεια και την ανθρώ̟ιπνη σκληρότητα», εί̟πε ο διαφωτιστής Ντενί Ντιντερό. Ποια δικαιοσύνη, λοι̟πόν, μ̟πορεί να υ̟πάρχει ανάμεσα στην όχι α̟λά υ̟περβολικά ε̟πιεική, αλλά σκανδαλωδώς χαριστική ̟προς τη GAIA σύμβαση α̟π’ τη μια και στη σκληρότητα του καταναγκασμού των ΚΥ∆ να λειτουργήσουν ωσάν οι φοροεισ̟ράκτορες της εταιρείας α̟πό την άλλη;

Είναι τουλάχιστον α̟παράδεκτο α̟πό τις 15 Μαρτίου 2017 να έχει αρχίσει η υ̟ποβολή των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης και ο ΟΠΕΚΕΠΕ να μην έχει λάβει όλα τα α̟παιτούμενα μέτρα για την ορθή και ομαλή διεξαγωγή του έργου, μετά α̟πό τόσες εξαγγελίες και δεσμεύσεις τόσο της ∆ιοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ , όσο και της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ περί εξορθολογισμού της διαδικασίας υ̟ποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης από το έτος 2017 και έπειτα. Επι̟ροσθέτως δε, να ζητείται από όλα τα ΚΥ∆ να συμβληθούν με τον Φορέα Συντονισμού, αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις έναντι αυτού και υποχρεώνοντας τα να εισπράττουν για λογαριασμό τους έως και το ποσό τωνείκοσι ευρώ ανά αίτηση, αλλά και να παραδίδουν εγγυητικές επιστολές πληρωμής προς τον Φορέα Συντονισμού κατώτατου ύψους 1000 ευρώ. Και όλα αυτά να πρέπει να γίνουν άμεσα υπό την απειλή ότι αν δεν υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τον Φορέα Συντονισμού θα διακο̟εί η πρόσβαση στο πρόγραμμα υποβολής ΕΑΕ 2017.

∆υστυχώς η ∆ιοίκηση για ακόμη μια φορά εις βάρος τόσο των συνεταιριστικών οργανώσεων, αλλά κι όλων των ΚΥ∆, όσο και των ίδιων των παραγωγών, παραβιάζει την αρχή της δικαιολογημένης εμ̟ιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης και μετατρέπει το έργο του ΟΣ∆Ε σε μέσο κερδοφορίας μιας ιδιωτικής εταιρίας, επιβάλλοντας ένα επιπλέον “χαράτσι” στους παραγωγούς μέσω των ΚΥ∆ και της υποχρεωτικότητας της εν λόγω σύμβασης.

Χαράτσι “Αβέ Αξεσή” για τη ...διασκέδαση του σουλτάνου!!!

Μόνο οι Οθωμανοί είχαν ανάλογες α̟αιτήσεις απ’ τους υπόδουλους ραγιάδες. Και μόνο οι Πασάδες ήθελαν να τους προσκυνάμε.

Ας είμαστε ξεκάθαροι όμως :

∆εν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς.

∆ενπ̟ροσκυνάμε κανέναν αφέντη.

∆εν υπογράφουμε τη θανατική μας καταδίκη.

∆εν θα τους κάνουμε τη χάρη.

Είμαστε αυτοί που με κόπο και προσω̟πκές θυσίες στηρίξαμε τους παραγωγούς σε δύσκολες εποχές.

Είμαστε αυτοί που δώσαμε στο πλευρό τους τον καλό αγώνα για να μη χαθούν οι επιδοτήσεις που τώρα θα υποβάλουν Αίτηση για να πάρουν ξανά.

Είμαστε αυτοί που τους στηρίζουμε σε όλες τις δράσεις, στην ίδια την παραγωγή τους.

Είμαστε αυτοί που επί δεκαετίες κάνουμε το έργο του ΟΣ∆Ε.

∆εν θα επιτρέψουμε σε κανέναν «αλεξι̟τωτιστή» να μας κλέψει την ιστορία, την προσφορά, τους αγώνες, τις αγωνίες, τον ιδρώτα μας.

Ο ιδρυτής της ΠΑΣΕΓΕΣ και πατριάρχης του Συνεταιριστικού Κινήματος στην Ελλάδα, ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής, είχε πει: «Άλλοι ζουν για τις ιδεολογίες και άλλοι ζουν από τις ιδεολογίες».Εμείς τις επιλογές μας τις κάναμε.

Προφανώς και η GAIA, μαζί με τους υπηρέτες της. Τώρα, θα πρέπει και η αριστερή κυβέρνηση να επιλέξει:Θα ταχθεί υπέρ μιας εταιρίας ιδιωτικών συμφερόντων ή υπέρ του παραγωγού και του δημοσίου συμφέροντος;

Ζητάμε:

∆ικαιοσύνη. Αξιο̟ρέ̟εια. Σεβασμό. Νομιμότητα.

Οι παράλογες, εξωφρενικές και αντισυνταγματικές απαιτήσεις της GAIA δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές.

Εκτιμούμε ότι αυτή η σκανδαλώδης σύμβαση θα επιστραφεί ως απαράδεκτη στην εταιρεία και πως η πολιτεία θα μεριμνήσει για τη διαφύλαξη του κύρους και των ίδιων της των αποφάσεων.

∆ηλώνουμε ότι θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας και θα προσφύγουμε στα αρμόδια όργανα τόσο της Πολιτείας, όσο και της Ε.Ε,προκειμένου να προστατεύσουμε την αυτοτέλεια των ΚΥ∆, αλλά πρωτίστως το εισόδημα των παραγωγών.

Καλούμε τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να εξηγήσει στη βάση ποιας λογικής εγκρίνει τέτοιες συμβάσεις.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να διασφαλίσει τη διαφάνεια και να περιφρουρήσει τα όσα αποφάσισε και προ ημερών ανακοίνωσε.

Καλούμε τον Πρωθυ̟ουργό της χώρας να τοποθετηθεί και να πράξει κατά νόμο και συνείδηση.

Για όλα τα παραπσνω:

Καλούμε τις ∆ιοικήσεις όλων των ΚΥ∆ – ΠΥΛΩΝ μελών μας ακόμα και αυτών που π̟ρόσκεινται στη ίδια την εταιρεία GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:30 στο Ξενοδοχείο Wyndham Grand, Αθήνα, Πλατεία Καραϊσκάκη (Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, τηλ 216 8009900 σε κοινή διαμαρτυρία προκειμένου να αποτρέψουμε την αποικιοκρατική σύμβαση που ευθέως στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα των παραγωγών και στην νομική αυτοτέλεια των ΚΥ∆.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Γεώργιος Ανέστης

Ο Πρόεδρος της Προσωρινής

∆ιοικούσας Επιτροπής ΝεαΣ ΠΑΣΕΓΕΣ 

Δείτε περισσότερα για:
Οσδε
Πασεγες
Νεα

Επικαιρότητα