Η Εθνική Τράπεζα, υποστηρίζει την υγιή ανάπτυξη των πολύ μικρών αγροτικών επιχειρήσεων και όχι μόνο

5 Ιουνίου, 2018
Η Εθνική Τράπεζα,  υποστηρίζει την υγιή  ανάπτυξη των πολύ μικρών αγροτικών επιχειρήσεων και όχι μόνο

Η Εθνική Τράπεζα, με πρόθεση την υποστήριξη και την προώθηση της υγιούς ανάπτυξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων, υπέγραψε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (εφεξής ΕΤαΕ)  συμφωνία συνολικού ύψους €40.000.000, για τη χρηματοδότηση τους, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. για την απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI" href="/tag/EaSI">EaSI).

Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΕΤαΕ θα παράσχει εγγυήσεις προς την  Εθνική Τράπεζα, δίνοντάς της τη δυνατότητα να διαθέσει μικροπιστώσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα ήταν σε θέση να λάβουν χρηματοδότηση ή να παρέχει χρηματοδοτήσεις με μειωμένο επιτόκιο λόγω των παρεχόμενων εγγυήσεων.

Η Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τα περιθώρια ανάπτυξης του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Τομέα αποφάσισε να διαθέσει σημαντικό μέρος του ποσού της προαναφερόμενης συμφωνίας στην χρηματοδότηση της  Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, με σκοπό να βοηθήσει τους υφιστάμενους αλλά και νέους αγρότες και κτηνοτρόφους να υλοποιήσουν με επιτυχία τα επενδυτικά τους σχέδια.

Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος EaSI" href="/tag/EaSI">EaSI επιδιώκεται η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για την πρόσβαση δικαιούχων σε μικροπιστώσεις μέχρι €25.000, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις,  για κάλυψη αναγκών τόσο κεφαλαίου κίνησης μέσω ανακυκλούμενου ορίου ή/και εφάπαξ χρηματοδότησης όσο και  χρηματοδότησης αγοράς παγίων στοιχείων.

Αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος EaSI" href="/tag/EaSI">EaSI είναι η παροχή, μέσω συνεργαζόμενης συμβουλευτικής εταιρίας, εστιασμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (υπηρεσίες Mentoring*) στους Αγρότες και Κτηνοτρόφους που θα ενταχθούν, με σκοπό την ενίσχυση της επιτυχίας των επενδυτικών τους σχεδίων.

Οι ειδικότερες υπηρεσίες και προγράμματα εξειδικεύονται κατόπιν συνεννόησης με το συνεργαζόμενο Σύμβουλο και περιλαμβάνουν ενδεικτικά κάποια από τα παρακάτω:

·         ανίχνευση των αναγκών της δανειοδοτούμενης επιχείρησης,

·         εκπαιδευτικά προγράμματα σε θεματικές ενότητες, όπως Ανάπτυξη και Προώθηση Πωλήσεων, Βιωσιμότητα Επιχειρηματικών Σχημάτων, και Ρευστότητα–Χρηματοδότηση,

·         προγράμματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)

 

* οι ειδικότερες υπηρεσίες και προγράμματα εξειδικεύονται κατόπιν συνεννόησης με το συνεργαζόμενο Σύμβουλο. Οι σχετικές υπηρεσίες επιβαρύνουν το δικαιούχο που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα και διασφαλίζεται ότι τελούν σε εύλογη σχέση με το ύψος της χρηματοδότησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε στο EaSI" href="/tag/EaSI">EaSI" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.nbg.gr/el/business/co-funded-loans/subsidized-loans/EaSI" href="/tag/EaSI">EaSI

 

Πώς θα το αποκτήσετε

Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας για περισσότερες πληροφορίες και για άμεση υποβολή Αίτησης.

 

Δείτε περισσότερα για:
Τράπεζα
Εθνική
EaSI
EaSI

Επικαιρότητα