«Μέτρα για την επιτήρηση του Πυρετού του ∆υτικού Νείλου µετά από επιβεβαίωση σε ίππο στη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης»

22 Αυγούστου, 2018
«Μέτρα για την επιτήρηση του Πυρετού του ∆υτικού Νείλου µετά από επιβεβαίωση σε ίππο στη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης»

 

Σας ενηµερώνουµε ότι ανιχνεύθηκε η παρουσία αντισωµάτων IgM για τον Πυρετό του ∆υτικού Νείλου, η οποία υποδηλώνει την πρόσφατη κυκλοφορία του ιού, σε ίππο του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Ηρακλείου, του ∆ήµου Λαγκαδά στη Μητροπολιτική Ενότητα (Μ.Ε) Θεσσαλονίκης.

Σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 2 του Παραρτήµατος Β’ της Υπουργικής Απόφασης 11/754 (ΦΕΚ 43/Β’/18.1.2018) για το «Πρόγραµµα επιτήρησης του Πυρετού του ∆υτικού Νείλου στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά», θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η ενεργητική κλινική επιτήρηση των ιπποειδών και η ενεργητική ορολογική επιτήρηση µε χρήση ίππων – µαρτύρων, στις περιοχές αρµοδιότητάς σας, ως ακολούθως:

α) Για τη Μ.Ε Θεσσαλονίκης, όπου επιβεβαιώθηκε το νόσηµα σε ίππο, η κλινική επιτήρηση αφορά όλες τις εκτροφές που διατηρούν ιπποειδή και οι οποίες βρίσκονται εντός ζώνης ακτίνας 20 χιλιοµέτρων από το επιβεβαιωµένο κρούσµα,

β) Για τα τµήµατα της Π.Ε. Κιλκίς τα οποία περιλαµβάνονται στη ζώνη ακτίνας 20 χιλιοµέτρων από το επιβεβαιωµένο κρούσµα, ισχύουν τα παραπάνω.

γ) Για το υπόλοιπο της Π.Ε. Κιλκίς, και τις Π.Ε. Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Σερρών οι οποίες συνορεύουν µε την Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η ενεργητική κλινική επιτήρηση αφορά όλες τις εκτροφές που διατηρούν ιπποειδή (ίπποι, όνοι, ηµίονοι – γίννοι) και οι οποίες βρίσκονται εντός ζώνης ακτίνας 20 χιλιοµέτρων από τα σύνορα µε την Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Ακόµα, στις περιοχές αρµοδιότητάς σας, θα πρέπει: 

α) να ολοκληρωθεί η καταγραφή των ιπποειδών και να αποσταλεί, σε ηλεκτρονική µορφή, το Μητρώο όλων των εκτροφών ιπποειδών (οργανωµένων ή µη) των ζωνών αρµοδιότητάς σας, στην Κεντρική Υπηρεσία (Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων της ∆/νσης Υγείας των Ζώων), όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση Υπουργική Απόφαση 11/754 (ΦΕΚ 43/Β’/18.1.2018) και σύµφωνα µε το πρότυπο του Παραρτήµατος Α’ αυτής.

β) να εντατικοποιηθεί η παθητική επιτήρηση του νοσήµατος στα άγρια πτηνά, µε αποστολή νεκρών άγριων πτηνών στο Τµήµα Παθολογίας Πτηνών και Μελισσών, Μικροβιολογίας, Λοιµωδών Νοσηµάτων και Βρουκελλώσεων της ∆/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.

Επιπλέον της ενεργοποίησης της κλινικής επιτήρησης των ιπποειδών, καθώς και της ορολογικής µε τη χρήση ίππων – µαρτύρων στις προαναφερόµενες περιοχές, παρακαλούµε την Μ.Ε. Θεσσαλονίκης και την Π.Ε. Κιλκίς να προβούν άµεσα σε διενέργεια δειγµατοληψιών και σε ιπποειδή που δεν προορίζονται για µάρτυρες, τα οποία όµως βρίσκονται εντός της ζώνης των 20 χιλιοµέτρων από τον δήµο όπου εντοπίστηκε το περιστατικό. Αναφορικά µε τα αιµοδείγµατα των ιπποειδών, αυτά αποστέλλονται, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως, στο αρµόδιο εργαστήριο, που είναι το Τµήµα Μοριακής ∆ιαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσηµάτων της ∆/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Τα ευρήµατα της ενεργητικής επιτήρησης θα πρέπει να καταγράφονται και να αποστέλλονται, σε ηλεκτρονική µορφή, στην Κεντρική Υπηρεσία (Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων της ∆/νσης Υγείας των Ζώων), στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις lmkorou@minagric.gr και mchristopanou@minagric.gr.

Τονίζεται ότι για κάθε περίπτωση επιβεβαιωµένου κρούσµατος της νόσου (εστία) σε ιπποειδή θα πρέπει να ενηµερώνετε άµεσα την Κεντρική Υπηρεσία, συµπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο του Παραρτήµατος ∆’ (Υπόδειγµα 3) της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, καθώς και τις τοπικές υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας.

Δείτε περισσότερα για:
Αλογου
Δυτικου
Νειλου
Πυρετος

Επικαιρότητα