Για την υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης χρειάστηκαν να κοπούν τουλάχιστον 312,5 δένδρα ή 20 στρέμματα δάσους!

Οι αιτήσεις υπαγωγής των Σχεδίων Βελτίωσης πριν το 2000 υποβάλλονταν μόνο σε έντυπη μορφή.

Την περίοδο 2000 – 2006, οι αιτήσεις υπαγωγής εξακολουθούν να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Ωστόσο, όπως θα θυμούνται οι παλαιότεροι, έγινε σημαντική προσπάθεια μείωσης του όγκου της έντυπης μορφής των αιτήσεων υπαγωγής, αφού καταργήθηκε η υποβολή των δικαιολογητικών νόμιμης κατοχής τόσο της υφιστάμενης όσο και της μελλοντικής κατάστασης με εξαίρεση τη νόμιμη κατοχή των οικοπέδων επί των οποίων αναγείρονται έργα πολιτικού μηχανικού, θερμοκήπια ή εγκαθίστανται μόνιμες φυτείες.

Την περίοδο 2007 – 2013 συντελέστηκε μια ακόμα πρόοδος στην υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής με την ανάπτυξη από τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης των Σχεδίων Βελτίωσης. Όλοι θυμόμαστε τα προβλήματα της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Κανείς όμως δεν μπορεί να αρνηθεί ότι επρόκειτο για μια σημαντική προσπάθεια, που εντάσσεται στις ορθές πρακτικές της Διοίκησης, και που διευκόλυνε την διαχείριση των αιτήσεων πληρωμών.

Την τρέχουσα περίοδο, δηλαδή την περίοδο 2014 – 2020, η πρόοδος στην υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής συνεχίστηκε μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων(ΠΣΚΕ). Αυτή τη φορά είναι δυνατή και η ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών. Πλέον η αίτηση υπαγωγής διακρίνεται σε ηλεκτρονικό και φυσικό φάκελο.

Η λειτουργία του ΠΣΚΕ δεν εντάσσεται μόνο στην λογική της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και στη μείωση του ιδιωτικού και δημόσιου κόστους διαχείρισης των αιτήσεων υπαγωγής. Και όμως, ενώ από τη μια μεριά στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) εντάσσονται περιβαλλοντικές δράσεις, από την άλλη το θεσμικό πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης ορίζει ότι ο φυσικός φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών καθώς και αντίγραφο του επιχειρησιακού σχεδίου. Στο επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνεται και η δήλωση ΟΣΔΕ η οποία ανακτάται αυτόματα από το ΠΣΚΕ.

Μία μέση αίτηση υπαγωγής φυσικού προσώπου περιέχει τουλάχιστον 25 δικαιολογητικά, ενώ το επιχειρηματικό σχέδιο αριθμεί τουλάχιστον 100 σελίδες ή 50 φύλλα και αυτό επειδή περιλαμβάνει και τη δήλωση ΟΣΔΕ η οποία έτσι και αλλιώς υπάρχει στο ΠΣΚΕ. Συνεπώς, αν υποθέσουμε ότι κάθε δικαιολογητικό αποτελείται από ένα φύλλο, μια αίτηση υπαγωγής αριθμεί τουλάχιστον 75 φύλλα(50+25) και επειδή υποβάλλεται εις διπλούν αριθμεί τελικά τουλάχιστον 150. Ένας επαγγελματίας γεωπόνος, συντάκτης Σχεδίων Βελτίωσης, πρέπει να δίνει και ένα αντίγραφο της αίτησης υπαγωγής. Ας περιοριστούμε όμως στις δύο αιτήσεις που πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά. 

 Στην τρέχουσα περίοδο υποβλήθηκαν περίπου 15.000 αιτήσεις υπαγωγής ή κατ’ ελάχιστον 2.250.000 φύλλα Α4. Τίποτα δεν μας απαγορεύει να τα αυξήσουμε έως τα 2.500.000 φύλλα που κατ’ ελάχιστον υποβλήθηκαν (αύξηση της τάξεως του 11%) προκειμένου να συμπεριλάβουμε αιτήσεις με περισσότερα φύλλα ή χαμένες εκτυπώσεις. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο βρίσκει κανείς ότι ένα μέσο δένδρο δίνει περίπου 8.000 φύλλα Α4. Δηλαδή για την υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης χρειάστηκαν να κοπούν τουλάχιστον 312,5 δένδρα ή ΧΧ στρέμματα δάσους! Αν τώρα θέλουμε, εκτός του περιβαλλοντικού κόστους, να εξετάσουμε και το οικονομικό, με δαπάνη 4 € τα 500 φύλλα και 40 € το μελάνι για περίπου 3.000 φύλλα, ξοδεύτηκαν 20.000 € για χαρτί και 34.000 για μελάνι.Η ίδια όμως πολιτική εφαρμόζεται και σε άλλα μέτρα του ΠΑΑ όπως για παράδειγμα στους Νέους Γεωργούς. Συνεπώς ο αριθμός των δένδρων που κόπηκαν είναι τελικά πολύ μεγαλύτερος!

Κύριε Υπουργέ, απ’ ότι γνωρίζουμε εκκρεμεί η έκδοση του θεσμικού πλαισίου του μέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων». Ελπίζουμε αυτή τη φορά να προστατέψετε τα δάση και να ευθυγραμμιστείτε με την περιβαλλοντική πολιτική του ΠΑΑ μειώνοντας τον όγκο του φυσικού φακέλου των αιτήσεων υπαγωγής στο μέτρο.

Δείτε επίσης