Παροχή οδηγιών σχετικά με την ανάκληση των φορολογικών αποθηκών δεδομένου του μηδενισμού του Ε.Φ.Κ. στο κρασί

19 Μαρτίου, 2019
Παροχή οδηγιών σχετικά με την ανάκληση των φορολογικών αποθηκών δεδομένου του μηδενισμού του Ε.Φ.Κ. στο κρασί

 

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. ΔΕφκΦ Β1191856 ΕΞ 2018 εγκύκλιος διαταγή.

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο διαταγή κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 92 και 93 του ν.4583/2018 (Α'212) ) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες, από 01-01-2019

• ο συντελεστής Εδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 90 (κρασιά) του ν.2960/2001(Α'265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» είναι μηδέν (0) ευρώ (παρ. 1, άρθρο 92 ν.4583/2018) και

• έπαυσε να ισχύει το κανονιστικό πλαίσιο και οι εγκύκλιοι διαταγές που εκδόθηκαν  κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.4346/2015 και του άρθρου 61 του ν.4370/2016 κατά το μέρος που αφορούν στα προϊόντα του άρθρου 90 (κρασιά).

Πατήστε ΕΔΩ

 

Δείτε περισσότερα για:
Κρασί
Εφκ

Επικαιρότητα