150 προτάσεις για την παραγωγική οικονομία μέσω LEADER

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων στην 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD Λέσβου (παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Η εικόνα που διαμορφώθηκε στην θετική της ανάγνωση υπερβαίνει κάθε προσδοκία, κάθε εκτίμηση, ίσως και πρόβλεψη. Κατά την άποψη μας η ανταπόκριση στη Λέσβο ίσως πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο πολύ προσεκτικής εξέτασης. Θα ακολουθήσει προσεκτική ανάλυση και αξιολόγηση των στόχων και δεικτών του Προγράμματος γεγονός που χρειάζεται χρόνο και θα δημοσιοποιηθεί σε μεταγενέστερη φάση.

Σημειώνεται ότι η πρόσκληση αναφέρεται σε πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα και ενδιαφέροντος, με δυνητικούς δικαιούχους κυρίως Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται και εξειδικεύονται ανά υποδράση στο Τοπικό πρόγραμμα.

Η Πρόσκληση είχε συνολικό αρχικό εγκεκριμένο ποσό 4.227.500€, και συνολικά υπεβλήθησαν 150 προτάσεις – αιτήσεις στήριξης ύψους 29.054.578,40€ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ και 19.023.795,99€ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ υπερκαλύπτοντας κατά 450% το αρχικά διατιθέμενο ποσό.

Το αποτέλεσμα αυτό τουλάχιστον δείχνει με τον πλέον τεκμηριωμένο τρόπο το βασικό ενδιαφέρον της τοπικής επιχειρηματικότητας και τεκμηριώνει την αναγκαιότητα υποστήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Λέσβο.

Οι προτάσεις παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρουσα διασπορά, ο μέσος όρος είναι πολύ χαμηλότερος του συνολικού επιτρεπόμενου ύψους γεγονός που ως μια πρώτη εκτίμηση δείχνει εξορθολογισμό σε σχέση με τα μεγάλα έργα του παρελθόντος. Αυτό ως άποψη πρέπει να διαπιστωθεί και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Είναι πολύ σημαντικό να παρουσιάζεται έντονο ενδιαφέρον στη μεταποίηση-τυποποίηση εμπορία γεωργικών προϊόντων, των τοπικών μας προϊόντων που ενισχύουν την ταυτότητα της Λέσβου και την αγροτική οικονομία της αλλά και στις μικρές βιοτεχνικές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Είναι – τουλάχιστον στατιστικά- από την πρώτη εικόνα που έχουμε σημαντικό να εκδηλώνεται ενδιαφέρον 72% στις υποδράσεις που τεκμηριώνουν περισσότερο τα ευρήματα της μελέτης της Λέσβου και διαμορφώνουν την Τοπική Αναπτυξιακή Στρατηγική σε σύγκριση με τον αρχικό δείκτη 65%.

Η Λέσβος ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών και στην πρόσκληση της Τοπικής Στρατηγικής, γιατί προέρχεται “από κάτω προς τα πάνω”, από πραγματική μακρόχρονη διαβούλευση.

Εκτιμούμε ότι στο αποτέλεσμα αυτό θα αναδειχθούν στην πράξη οι στόχοι του Τοπικού LEADER, όπως η ανάσχεση της από-επένδυσης, βελτίωση των επιχειρηματικών υποδομών, διαφοροποίηση, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τελικά καλύτερη ποιότητα ζωής στη Νησιωτική Λέσβο.

Η προσπάθεια της ΕΤΑΛ Α.Ε τα τελευταία χρόνια του σχεδιασμού του Τοπικού προγράμματος ήταν να εμψυχώνει συνεχώς τον τοπικό πληθυσμό, να διασφαλίσει ότι η πληροφόρηση είναι ευρείαανοικτήσαφής και ουσιαστική (πέρα από τις αναπόφευκτες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις) για την Τοπική Αναπτυξιακή Στρατηγική του προγράμματος LEADER, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.

Το αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος όπως έχει καταγραφεί και από τις διαβουλεύσεις και ενέργειες ενημέρωσης, είναι μια απόδειξη ότι η τοπική κοινωνία όταν έχει ανοικτή και συγκροτημένη ενημέρωση μπορεί να εκφράσει τις ανάγκες της, τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας.

Το αποτέλεσμα αυτό, ελπίζουμε να δικαιώσει τις προσπάθειες της ΕΤΑΛ Α.Ε. της Διοίκησης και των στελεχών της, που στήριξαν με όλες τις δυνάμεις τους όλη τη δύσκολη αυτή διαδικασία αντιμετωπίζοντας ερωτήματα, απορίες, ανάγκες διευκρινήσεων σε εξειδικευμένα θέματα αλλά και τεχνικές δυσκολίες όπως και την προσπάθεια που έγινε να αποσβέσουμε ένα σημαντικό κομμάτι της αναμφισβήτητης γραφειοκρατίας που εμπεριέχεται σε προσκλήσεις για αξιοποίηση Δημόσιων Πόρων.

Αναπόφευκτα οι ευθύνη μας από εδώ και πέρα μεγαλώνει ακόμη περισσότερο για την (με ρεαλισμό) έγκαιρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης και επιλογής πράξεων για χρηματοδότηση.

Η ΕΤΑΛ Α.Ε., θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διασφάλιση νέων πόρων για την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των ποιοτικών προτάσεων που έχουν εκφραστεί στο νησί μας.

Θα ακολουθήσει η τεχνική διαδικασία της υποβολής των Φυσικών Φακέλων, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την οριστικοποίηση χρονικά κάθε αίτησης στήριξης στην ηλεκτρονική εφαρμογή, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της Αξιολόγησης των Αιτήσεων σε επίπεδο επιλεξιμότητας και κριτήριων επιλογής. Θα δημιουργηθεί πίνακας κατάταξης ανά υποδράση και θα ανακοινωθούν οι υπαγώγιμες προτάσεις.

Οποιαδήποτε πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.etal-sa.gr].

 

Δείτε επίσης