QUHOMA: Το σύγχρονο εργαλείο της αγροτικής παραγωγής

4 Δεκεμβρίου, 2015
QUHOMA: Το σύγχρονο εργαλείο της αγροτικής παραγωγής

του Χάρη Μωυσιάδης* 

Ενα σύγχρονο εργαλείο αναπτύσσεται με όραμα την βιωσιμότητα  και αειφορία της αγροτικής παραγωγής αλλά και τη δυνατότητα διευρυμένων συνεργασιών στον Αγροδιατροφικό τομέα.

1. Η εταιρία συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ‘Future Intelligence ΕΠΕ’ με παρουσία από το 2009 στο χώρο υπηρεσιών Συστημάτων Επικοινωνίας & Δεδομένων και έντονη ερευνητική δραστηριότητα, επεκτείνει τη δράση της συνδέοντας την εξειδίκευσή της με εστιασμένες εφαρμογές υποστήριξης του Αγροδιατροφικού τομέα της χώρας μας μέσω του έργου QUHOMA. Τι είναι και τι αφορά το QUHOMA;

Το QUHOMA - QUalitative HOrticulture MΑrketplace (Αγορά Ποιοτικών Αγροτικών Προϊόντων) είναι μία πλατφόρμα που βασίζεται σε σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Οι τεχνολογίες αυτές στηρίζονται στην ιδέα του Internet-of-Things, δηλαδή του εξοπλισμού που μετατρέπει φυσικά αντικείμενα σε ψηφιακά (π.χ. ένα αισθητήρα θερμοκρασίας) παρέχοντας απομακρυσμένη διαχείρηση και πρόσβαση στα μεταξύ σχετικά δεδομένα. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση και εφαρμογή τα δεδομένα προέρχονται από το χωράφι επιτρέποντας έτσι τον εξ αποστάσεως έλεγχο διαφόρων καταστάσεων σε αυτό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς συσκευών (π.χ. αισθητήρες, ασύρματα δίκτυα δικτύωσης αυτών, λογισμικό κλπ.). με στόχο την ακρίβεια καταγραφών και το οικονομικό όφελος.

Η πλατφόρμα QUHOMA αφορά αγρότες που (θέλουν να) καλλιεργούν έχοντας την ποιότητα των αγαθών και μεθόδων τους σαν πρώτη προτεραιότητα και που δεν διστάζουν να συνάψουν εμπορικές σχέσεις για περαιτέρω βελτίωση των προϊόντων ή της θέσης τους στην αγορά. 

Το έργο υλοποίησης του QUHOMA, εντάσσεται στο 7ο Πλαίσιο Στήριξης της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Τεχνολογία, με στόχο να αποτελέσει μια διεπαγγελματική (Β2Β) πλατφόρμα δεδομένων για την αποτελεσματικότερη προώθηση και εμπορευματοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Τέλος, χρησιμοποιεί την πλατφόρμα FIWARE που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και υλοποιήθηκε για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του Future Internet.

2.    Ο όρος ‘Ποιότητα’ στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, παραπέμπει και στον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτής. Ποια η καινοτομία του συστήματος QUHOMA αναφορικά με τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραγωγής και ποια η συνεισφορά της TÜV AUSTRIA HELLAS στην ανάπτυξη του έργου αυτού; 

Καταρχήν, ο πυρήνας της ιδέας του QUHOMA είναι να εκμεταλλευτεί τις άριστες (λόγω ήλιου και κλίματος) δυνατότητες της Ελλάδας στην παραγωγή εξαιρετικά ποιοτικών Αγροτικών προϊόντων. Η χώρα μας αλλά και η Ευρώπη θέλει να επενδύσει στον αγροτικό τομέα και η ιδέα μας θέλει να ενισχύσει τις μικρές, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και τις συνεργασίες μεταξύ αυτών και λοιπών ‘παικτών’ της αγοράς. 
Η καινοτομία δε, εκτός της χρήσης του συστήματος FINoT που εξασφαλίζει μεγάλη λειτουργική προσαρμοστικότητα,  είναι ότι τα δεδομένα συλλέγονται σε μια μεγάλη βάση και επαναχρησιμοποιούνται με την άδεια του αγρότη και από τον μέντορα και τον Φορέα Πιστοποίησης, μειώνοντας τα κόστη των τελευταίων στην παροχή συμβουλών και ελέγχου, των τελευταίων αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα που λαμβάνονται από το χωράφι, ταξινομούνται και κατηγοριοποιούνται ανάλογα, αξιοποιούνται με αλγοριθμική μέθοδο και διαχέονται στους κατάλληλους αποδέκτες (αγρότες, γεωπόνους / συμβούλους, φορείς πιστοποίησης), για να υποστηρίξουν τις ανάγκες της παραγωγής. Έτσι δίνεται η δυνατότητα για εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων και αύξησης των πλέον χρήσιμων πληροφοριών για τους εμπλεκόμενους, καθώς και αποτελεσμάτων για τον παραγωγό. Ως εμπλεκόμενος στη διαδικασία για την πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων του παραγωγού, ο Φορέας Πιστοποίησης – τον οποίο θα επιλέγει ο παραγωγός, βάσει των κριτηρίων που ο ίδιος θα θέτει – θα έχει πρόσβαση σε απαραίτητα δεδομένα, με τρόπο αλλά και σε χρόνο που θα μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του κόστους παροχής των 
υπηρεσιών του. Ως εκ τούτου, η έννοια της πιστοποίησης και οι υπηρεσίες ελέγχου είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το εν λόγω σύστημα.

Μάλιστα, για τον αρτιότερο σχεδιασμό και την ανάπτυξη αυτού του μοντέλου, η Future Intelligence ΕΠΕ, ο οποίος είναι ο μοναδικός Έλληνας κατασκευαστής λύσεων για το Internet of Things, επέλεξε να συνεργαστεί με την TÜV AUSTRIA HELLAS, αποκλειστικά και μόνο για την έρευνα και ανάπτυξη του έργου, καθώς διαθέτει και μπορεί να παρέχει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία, εμπειρία και 
ενημέρωση, αναφορικά με τα θέματα και τις απαιτήσεις της πιστοποίησης των Βιολογικών Προϊόντων, αλλά και των Συστημάτων Παραγωγής Ολοκληρωμένης Διασφάλισης. Επιπλέον, το γεγονός ότι η TÜV AUSTRIA HELLAS παρέχει σχετικές υπηρεσίες πιστοποίησης μέσω θυγατρικών εταιριών της, αλλά και αντιπροσώπων της σε πολλές χώρες στον κόσμο, αποτέλεσε και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τόσο για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη του QUHOMA, όσο και των δυνατοτήτων διάδοσής του και εκτός Ελλάδος.

3. Με ποιον τρόπο το QUHOMA σχετίζεται με συμβουλευτικές γεωργικές υπηρεσίες; Ποια τα οφέλη των παρόχων τέτοιων συμβουλών;

Τα δεδομένα λαμβάνονται από το χωράφι μέσω διασυνδεδεμένων στο Internet συσκευών. Αυτές «έξυπνα» τα μετατρέπουν σε πληροφορία και επαναχρησιμοποιούνται από γεωπόνους/σύμβουλους (εκτός από αγρότες και φορείς πιστοποίησης), για να υποστηρίξουν τις ανάγκες της παραγωγής του. Έτσι δίνεται η δυνατότητα για εξατομικευμένη πλέον συμβουλευτική από την πλευρά του μέντορα προς τον αγρότη. Ως εμπλεκόμενος στη διαδικασία για την εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων του παραγωγού, ο ειδικός γεωπόνος-μέντορας – τον οποίο θα επιλέγει ο παραγωγός, βάσει των κριτηρίων που ο ίδιος θα θέτει – θα έχει πρόσβαση σε απαραίτητα δεδομένα, με τρόπο αλλά και σε χρόνο που θα μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του κόστους παροχής των υπηρεσιών τους. 

Από την άλλη, ο μέντορας μπορεί τώρα να βρει πελάτες μέσα από μια συνεχώς αυξανόμενη κοινότητα αγορτών που ενδιαφέρονται για ποιοτικές καλλιέργειες. 

Επιπλέον, μπορούν μέσω των τεχνολογικών εργαλείων του QUHOMA να δομήσουν τη σχέση τους σε νέες μοντέρνες κατευθύνσεις και ρόλους όπως βοήθεια του μεντορα στην εξαγωγή αγροτικών προϊόντων σε νέες αγορές μέσω της παρουσίας των σε εκθέσεις, συνέδρια κοκ. 

Μάλιστα, για τον αρτιότερο σχεδιασμό και την ανάπτυξη αυτού του μοντέλου, η Future Intelligence ΕΠΕ, ο οποίος είναι ο μοναδικός Έλληνας κατασκευαστής λύσεων για το Internet of Things, επέλεξε να συνεργαστεί με την Real Farm, η οποία της παρέχει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία και ενημέρωση αναφορικά με τα θέματα και τις απαιτήσεις συμβουλευτικής επί των Βιολογικών Προϊόντων, αλλά και των Συστημάτων Παραγωγής Ολοκληρωμένης Διασφάλισης.

Επιπλέον, η συμμετοχή της τελευταίας σε πανευρωπαϊκές συμμαχίες (πχ International Federation of Organic Agriculture Movements) αποτέλεσε και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τόσο για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη του QUHOMA, καθώς και των δυνατοτήτων διάδοσής του και εκτός Ελλάδος.

4. Ποια τα οφέλη του προγράμματος QUHOMA και πώς ακριβώς βλέπετε την εξέλιξή του στα επόμενα έτη;

Το QUalitative HOrticulture MArketplace στην αρχική του μορφή, θα απευθύνεται σε οικογενειακές αγροτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μικρής κλίμακας, οι οποίες δεν έχουν τις δυνατότητες να ανταγωνιστούν ομοειδή προϊόντα στις αγορές, ως προς τη διαφοροποίησή τους στην τιμή παραγωγής και διάθεσης. Μπορούν όμως να ανταγωνιστούν στην ποιότητα και να επιτύχουν υψηλότερη τιμή (premium). Θεωρώ πως δεν θα αργήσει η εποχή που ο καταναλωτής θα θέλει να γνωρίζει πότε που, από ποιον και με ποιες μεθόδους δημιουργήθηκε και μεταφέρθηκε το προϊόν που πρόκειται να καταναλώσει. Και τα QUHOMA προϊόντα θα του δίνουν τη δυνατότητα αυτή. Επομένως, μέσω της προώθησης επαγγελματικών συνεργιών προστιθέμενης αξίας, της μείωσης κόστους διαμεσολάβησης κατά την παραγωγή αλλά και της υποστήριξή της με τεχνολογίες αιχμής, θα υπάρξει η δυνατότητα διάχυσης τοπικών προϊόντων σε μεγαλύτερη αγορά.

Εκτιμώντας δε ότι το QUHOMA θα έχει ιδιαίτερα θετική συνδρομή στην αγροτική παραγωγή, η βλέψη μας για το μελλοντικό βήμα είναι η αποτελεσματική επικοινωνία του έργου με δυνητικούς πελάτες (αγρότες, γεωπόνους/μέντορες).

Πληροφορίες: http://f-in.gr και http://www.quhoma.com

*Ο κ. Μωυσιάδης είναι υπεύθυνος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Future Intelligence, Τ/213-04.17.996.

Επικαιρότητα