Χορήγηση στρεµµατικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές φασολιών

Από την ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια του προγράµµατος στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους χορηγείται στρεµµατική ενίσχυση για τη στήριξη της καλλιέργειας φασολιών.

Η ενίσχυση αυτή αφορά τους καλλιεργητές φασολιών ανεξαρτήτως ιδιότητας και επαγγέλµατος και εισοδηµάτων, για την κάλυψη µέρους του κόστους καλλιέργειας του προϊόντος αυτού.

Η επιδοτούµενη καλλιεργούµενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει:

1. να είναι τουλάχιστον ένα (1) στρέµµα,

2. να έχει ελάχιστη έκταση ανά αγροτεµάχιο µισό στρέµµα.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν µέχρι 15 Ιουνίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδεκανήσου - Τµήµα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής στη Ρόδο τηλ. 2241364915, στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας Κυκλάδων στη Σύρο τηλ.2281098833, καθώς και στα Τµήµατα Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

Δείτε επίσης