Δόθηκε παράταση στο Μέτρο 123Α στη Δράση 421

30 Αυγούστου, 2018
Δόθηκε παράταση στο Μέτρο 123Α στη Δράση 421

Ο Γενικός Γραμματέας  Αγροτικής  Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών  Πόρων αποφάσισε την τροποποίηση και αντικατάσταση της υποπαραγράφου β) της παραγράφου 6 της 1751/46643/15-04-2016 απόφασης καθορισµού συνεχιζόµενων πράξεων όπως τροποποιηµένη ισχύει µε τις 1145/59608/31-05-2017, 2054/101568/28-09-2017, 2660/132804/08-12-2017, 1007/38852/13-03-2018 και 1595/91516/27-06-2018 όµοιες αποφάσεις. Η ανωτέρω υποπαράγραφος αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6. ….. β) Η καταληκτική ηµεροχρονολογία, υποβολής των αιτηµάτων τελικής πληρωµής αρµοδίως είναι, η 28η/09/2018.» Κατά τα λοιπά ισχύει η 1751/46643/15-04-2016 απόφασή µας, καθορισµού συνεχιζόµενων πράξεων όπως τροποποιηµένη ισχύει.

Δείτε περισσότερα για:
Υπαατ
Μέτρο 123Α

Επικαιρότητα

Δηλώσεις αγροτικών ζημιών

Περιθώριο έως σήμερα για υποβολή δήλωσης ζημιών έχουν οι Αρτινοί παραγωγοί των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν βλάβες από τον καιρό.