Παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 ενημερώνει τους δικαιούχους του Μέτρου 9 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 13184/29 -11- 2017 ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί από τις αριθμ. πρωτ. 6179/16 -07 - 2018 (Β΄ 2983) και 7164/31-10-2019 (Β΄ 4049) αποφάσεις ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής μέχρι την 02-04-2020.

 

 

Δείτε επίσης