Παρεμβάσεις ΚΕΟΣΟΕ – Copa  Cogeca  για το καθεστώς των νέων αδειών φύτευσης

 

Σε σύνταξη κοινής γραμμής πλεύσης βρίσκεται ήδη η ΚΕΟΣΟΕ με την Copa – Cogeca, όσον αφορά το θέμα του ρυθμιστικού πλαισίου των νέων αδειών φύτευσης που θα ισχύσουν από 1-1-2016.

Η Copa – Cogeca  υιοθέτησε τις προτάσεις της ΚΕΟΣΟΕ, ώστε να λαμβάνονται υπ΄οψιν οι ιδιομορφίες κάθε Κράτους Μέλους θέτοντας ως προτεραιότητες:

  • O καθορισμός των παραμέτρων  των κριτηρίων επιλεξιμότητας και προτεραιότητας για την λήψη των αδειών φύτευσης από τους αμπελουργούς,  να υπόκειται  στην αρμοδιότητα του Κ/Μ και μάλιστα σε περιφερειακό επίπεδο
  • Την σταθμισμένη επιλεξιμότητα βάσει του κριτηρίου των «ενεργών αμπελουργών»
  • Την σταθμισμένη επιλεξιμότητα βάσει του κριτηρίου των ιστορικών και παραδοσιακών περιοχών αμπελοκαλλιέργειας
  • Τον ορισμό των παραμέτρων των κριτηρίων προτεραιότητας στη λήψη αδειών αποκλειστικά από το κάθε Μ/Κ
  • Την σταθμισμένη προτεραιότητα των περιοχών με κριτήρια κοινωνικής και περιβαλλοντικής ισορροπίας ιδιαίτερα για τις περιοχές που αποτελεί μονοκαλλιέργεια
  • Την σταθμισμένη προτεραιότητα στο κριτήριο της αύξησης του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων, λαμβάνοντας υπ’όψιν τα περιφερειακά μεγέθη των Κ/Μ και τα οποία θα ορίσουν τις παραμέτρους
  • Την εξέταση της πλήρους αξιοποίησης του δυναμικού μιας Ζώνης ΠΟΠ, πριν χορηγηθούν νέα δικαιώματα για την εν λόγω ζώνη
  • Την εξουσιοδότηση των Κ/Μ να περιορίζουν την επαναφύτευση σε περιοχές ΠΟΠ και ΠΓΕ, ποικιλιών με τις ίδιες προδιαγραφές των ΠΟΠ και ΠΓΕ με σκοπό να παράγουν οίνους, χωρίς ΠΟΠ και ΠΓΕ ενδείξεις

Οι παρεμβάσεις αυτές θα τεθούν  υπ΄οψιν της  Commission, προκειμένου να συμπεριληφθούν στις κατ΄εξουσιοδότηση πράξεις της.

Δείτε επίσης