Απαγόρευση αλιείας χελιού

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αρ. 661/110826/2019 (Β΄ 2346) Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη «Λήψη περιοριστικών μέτρων για την αλιεία χελιού». Σύμφωνα με αυτήν, απαγορεύεται η αλιεία του ευρωπαϊκού χελιού Anguilla anguilla για το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου έως και 30ης Νοεμβρίου εκάστου έτους στη θάλασσα και τα υφάλμυρα ύδατα όπως οι εκβολές ποταμών, οι παράκτιες λιμνοθάλασσες και τα μεταβατικά ύδατα.

Η απαγόρευση ισχύει σε ετήσια βάση για όλους τους τύπους αλιείας και σε όλα τα στάδια της ζωής του είδους.

Για τους παραβάτες εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 11 του Αλιευτικού Κώδικα Ν.Δ.420/70 (ΦΕΚ 27Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δείτε επίσης